Et tidsskrift ser dagens lys

I 2016 lanseres et nytt, tverrfaglig tidsskrift som heter ‘Quality and User Experience’. Tidsskriftets skal fylle et tverrfaglig hull som gjør at vi får mer kunnskap om hvordan mennesker påvirker og påvirkes av IKT-produkter. 

Av Katrien De Moor, post doc ved Institutt for Telematikk, NTNU, affiliert forsker ved Forskningsgruppe for Media og IKT, iMinds-Ghent University, associate editor for det nye tidsskriftet ‘Quality and User Experience’ og medlem i Akademiet for yngre forskere.

Forskning med fokus på hvordan mennesker bruker, samhandler med og opplever ulike typer av IKT-produkter, tjenester og applikasjoner har blomstret i de siste 10-15 årene. Dette har skjedd nesten samtidig i forskjellige fagområder og disipliner. Det finnes derfor flere begreper og forskningsperspektiver som fokuserer på ulike sider ved samspillet mellom mennesker og teknologi. Noen forskere er mest interessert i teknologien,  andre er mer interessert i menneskene. Resultatet er at det finnes mange begreper som ved første øyekast kan virke forvirrende like, men likevel har klare nyanseforskjeller:

I telekommunikasjonsområdet brukes begrepet ‘quality of experience’. I denne tradisjonen legger forskere særlig vekt på opplevelsen av (teknisk) kvalitet og hvordan kvalitetsopplevelser påvirkes av tekniske faktorer. For forskere som er interessert i å studere samhandlingen mellom mennesker og teknologi, brukes heller termen ‘User Experience’ og perspektivet på brukeropplevelser er mye mer omfattende. Dette gjelder også for menneske-sentrert produkt- og tjenestedesign som gjerne bruker konseptet ‘experience design’. Et siste eksempel er begrepet ‘customer experience’, som blir brukt i mer marked- og forretningsorientert forskning. I denne konteksten står opplevelsene en har som ‘kunde’ mer sentralt. I de ulike fagområdene har en derfor utviklet begreper som er beslektede, men en har til nå ikke klart å skape ordentlig dialog på tvers av fagområder. Det må vi endre dersom vi virkelig skal forstå hvordan teknologi og mennesker samhandler. Derfor trenger vi en ny faglig møteplass – og et tidsskrift kan være nettopp det.

Forsidebildet til tidsskriftet 'Quality and User Experience' som utgis av Springer. (Foto: (Illustrasjon: Springer))
Forsidebildet til tidsskriftet "Quality and User Experience" som utgis av Springer. (Foto: (Illustrasjon: Springer))

Hvorfor et nytt tidsskrift?

Det finnes flere grunner til at det har vært lite interaksjon og samarbeid mellom forskningsfellesskapene bak det nye tidsskriftet, og noen av disse er ikke spesifikke eller unike for teknologifag i det hele tatt. De er snarere kjennetegnende for tverrfaglige samarbeid.

For det første har hvert fagfelt sitt eget språk og fagterminologi. Dette kan gjøre det vanskelig for forskere med ulik bakgrunn å forstå hverandre, noe som er nødvendig for å få til betydningsfull interaksjon og dialog. For det andre er det også ofte store metodiske, teoretiske og vitenskapsfilosofiske forskjeller. Forskjellene kan gjøre det ganske utfordrende å få til samarbeid og kunnskapsoverføring på tvers av disipliner.

I tillegg har ulike fagfelt vanligvis sine egne kommunikasjons- og dialogarenaer som tidsskrifter, konferanser og nettverk. Det bidrar til at det er enda vanskeligere å bygge broer mellom ulike fagfelt som kan lære mye fra hverandre.

Mangel på slike felles diskusjons- og formidlingskanaler mellom forskningsmiljøene rundt Quality of Experience og User Experience* har vært en av de viktigste grunnene for å etablere et nytt, tverrfaglig tidsskrift rundt kvalitetsoppfatninger og brukeropplevelser knyttet til digitale medier og IKT-produkter.

Om etableringsprosessen

Idéen til tidsskriftet ble først foreslått og diskutert i 2012 på Dagstuhl-seminaret ‘Quality of Experience: From User Perception to Instrumental Metrics'. Mange av deltakerne syntes at det var en god idé. Jeg var uten tvil en av dem. Ikke bare fordi jeg selv ofte har opplevd hvor vanskelig det kan være å forstå hverandre og å samarbeide på tvers av disipliner, men også fordi det nå fantes flere som var klare til å ta ideen et steg videre. Det ble likevel raskt klart at det fantes veldig forskjellige meninger: Hva skulle for eksempel et slikt tidsskrift vektlegge og hvor åpent det skulle være?

Deltagere på seminaret 'Quality of Experience: From User Perception to Instrumental Metrics'. (Foto: Schloss Dagstuhl)
Deltagere på seminaret "Quality of Experience: From User Perception to Instrumental Metrics". (Foto: Schloss Dagstuhl)

Det europeiske nettverksprosjektet QUALINET (COST Action IC1003 European Network on Quality of Experience in Multimedia Systems and Services (QUALINET)) tok opp idéen etter seminaret. En arbeidsgruppe ble etablert og målsetningen var først og fremst å utforske om det fantes nok interesserte bidragsytere og lesere for et slikt nytt tidsskrift. Aktuelle publiseringsarenaer ble også analysert. En av de største utfordringene var likevel å forene nøkkelforskere fra de forskjellige fagfeltene, å definere ulike emneområder og å skape enighet om tidsskriftets rekkevidde. Etter flere konsultasjonsrunder ble søknaden endelig sendt inn til forlaget Springer høsten 2015, og tidsskriftet ble etablert.

Tidsskriftets forventede innhold og målsetninger for framtida

De viktigste målsetningene for framtida er å stimulere diskusjon, tverrfaglig samarbeid og kunnskapsoverføring mellom ulike disipliner, å utvide kunnskapsbasen og å bidra til utviklingen av nye perspektiver. Tidsskriftet ønsker mer spesifikt å spille en viktig rolle i utvidelsen av den eksisterende kunnskapsbasen. Dette gjelder den teoretiske forståelsen og design av teknologiopplevelser, utviklingen og evalueringen av nye metoder og instrumenter for å måle ulike aspekter, men også spørsmålet om hvordan denne vitenskapelige kunnskapsbasen kan bli bedre overført til og brukt i anvendt forskning og i praksis. Tidsskriftet inviterer derfor til forskjellige typer av artikler og bidrag som kritiske kronikker knyttet til digitale medier, interaktive tjenester, telekommunikasjon og IKT-produkter skrevet fra forskjellige perspektiver.

Kort om initiativet

Initiativet for å etablere et nytt tidsskrift ble satt i gang på Dagstuhl seminar 12181 Quality of Experience: From User Perception to Instrumental Metrics og ble følgt opp i det europeiske nettverksprosjektet QUALINET (COST Action IC1003 European Network on Quality of Experience in Multimedia Systems and Services (QUALINET)). Det nye tidsskriftet ‘Quality and User Experience’  blir publisert av Springer fra i år.

 

Noter

* Mer om forskjellene og likhetene mellom begge konseptene kan leses i artikkelen Quality of Experience Versus User Experience.

Powered by Labrador CMS