Islamisters budskap på nett

Mona Abdel-Fadil, postdoktor, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. (Foto: Olaf S. Christensen)
Mona Abdel-Fadil, postdoktor, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. (Foto: Olaf S. Christensen)

Av: Mona Abdel-Fadil, postdoktor, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. Innlegget ble holdt på arrangmentet “Løper mediene terroristenes ærend?”, Litteraturhuset 26. mars 2015.

Mitt fokus er på ikkevoldelige islamisters budskap på nett som jeg har forsket på både gjennom nettstudier og gjennom feltarbeid blant skaperne av nettsidene Islam Online (som senere ble til On Islam). Jeg vil her konsentrere meg om tre temaer:

 • Ulike språk, ulike budskap?
 • Islamisters motsvar til ISIL på nett
 • Formidlingsdilemmaer

Ulike språk, ulike budskap?

Mange har forestillinger om at arabiske islamske nettsiders innhold er langt mer konservativt enn tilsvarende engelske nettsider. Noen går enda lenger og hevder at islamister taler med to tunger. For eksempel er det mange som tror at en engelskspråklig nettside vil fronte et budskap om fred, forsoning og demokrati. Mens en tilsvarende arabiskspråklig nettside vil ha et helt annet innhold og oppfordre til voldelig jihad. Disse forestillingene er utbredt. Men holder de vann?

Min forskning og sammenlikning av innholdet på de arabiske og engelske nettsidene til Islam Online gir ikke dekning for hypotesen om at de engelske nettsidene til islamister er et skalkeskjul for skumlere hensikter som kommer til uttrykk på arabisk, ei heller for at de arabiske sidene fronter en mer konservativ versjon av islam.

Tvert om viser min studie at de engelske nettsidene frontet en mer konservativ forståelse av islam, i den forstand at det var de som hyppigst:

 • siterte fra religiøse kilder
 • refererte til Guds intensjon
 • skrev om ”det korrekte synet” i islam

De arabiske nettsidene derimot viste som regel til et spekter av mulige islamske perspektiver på et tema, snarere enn å snakke om ”det korrekte islamske synet”.

Et annet interessant funn er at de engelske sidene ser ut til å ha et mer intellektuelt fokus på religion og abstrakte etiske prinsipper,  som diskuteres på et avansert og til tider et litt utilgjengelig plan.  I kontrast, har de arabiske nettsidene et større fokus på å omsette abstrakte religiøse og etiske prinsipper til det praktiske daglige livet til muslimer – og da med fokus på etiske handlinger.

Skaperne av nettsidene er meget bevisst på at deres engelskspråklige og arabiskspråklige nettsider ikke er speilbilder av hverandre. Det er heller ikke intensjonen. Nettsidene henvender seg helt bevisst til ulike målgrupper. De engelske nettsidene er tiltenkt muslimske minoriteter bosatt i vesten, konvertitter og ikke-muslimer som ønsker seg informasjon om islam.

De arabiske nettsidene er tiltenkt muslimer i den arabiske verden. Skaperne av nettsidene tenker seg at de ulike målgruppene har ulike behov. Målet for de engelske sidene er blant annet å gi muslimske minoriteter i vesten og konvertitter en grundig innføring i islamske kilder og etiske prinsipper. Dette kan bidra både til å bygge opp egen tro, men gir også kunnskap til å delta i islamkritiske diskusjoner. Målet for de arabiske nettsidene er blant annet å bidra til å oppøve evnen til å vurdere ulike islamske perspektiver opp mot hverandre for å komme fram til egen overbevisning. Dette anses, av skaperne av de arabiske nettsidene, som en nødvendig motvekt til lokale samfunnsstrukturer som ikke oppfordrer til demokratisk opinionsdanning.

Min forskning viser at det stemmer at ulike språk på islamske nettsider kan føre til litt ulike budskap - men på en litt annen måte enn mange antar. De ulike budskapene på On Islam er ikke et utrykk for at islamister taler med to tunger. Men snarere at budskapene tilpasses til kontekst, verdensdel og den antatte målgruppen.

Islamisters motsvar til ISIL på nett

On Islam er en av de islamske nettsidene som har valgt å markere at de forholder seg til ISIL (ISIL/IS/ISIS er alle betegnelser som benevner den selverklærte ”islamske staten” i Irak og omegn). On Islam har med andre ord et behov for å posisjonere seg i forhold til ISIL.

Under kategorien ”ISIL og islam” finner man en rekke artikler som fokuserer på at ISIL feiltolker islam. Det vies mye plass til å tilbakevise – på teologisk grunnlag – hvorfor ISILs voldsbruk og opprettelse av den såkalte islamske staten ikke har hold i de hellige skriftene.  Vi kan for eksempel lese utdrag fra et brev som fordømmer voldsbruken til ISIL, og som inneholder en punktvis bevisførsel for ISILs feilaktige tolkninger av islam, signert av over 100 muslimske lærde. Vi finner også en del teologiske utgreiinger under titler som ”Se opp for ekstremisme”, ”Alt om jihad”, og ”Måtehold i Koranen”. Det er også flere seksjoner med ulike religiøse lærdes fordømmelse av voldelige hendelser utført av ISIL. I tillegg finner vi offisielle reaksjoner på voldelige hendelser fra religiøse institusjoner og talspersoner i ulike muslimske land.  Det finnes også noen artikler som diskturer hvilke faktorer som bidrar til radikalisering av ungdom og som inneholder forslag til tiltak som muslimske miljøer kan innføre for ikke å fremmedgjøre ungdom. Noen av innleggene bærer preg av avmaktsfølelse knyttet til at:

 • barbariske og inhumane handlinger utføres i ens religions navn
 • man selv ikke kan få stoppet voldshandlinger som utføres av grupper som ISIL
 • man ikke lykkes i å hindre radikalisering av ungdom
 • islam assosieres med vold

Formålet med nettsidens innhold om ISIL og islam ser ut til å være:

 1. Å bidra til å bekjempe radikalisering i egne rekker
 2. Korrigere islams bilde utad for ikke-muslimer
 3. Bearbeide egne reaksjoner og følelsen av avmakt

Formidlingsdilemmaer

On Islam står ovenfor redaksjonelle og stilistiske valg med hensyn til hvordan de skal vinkle sitt fokus på ”ISIL og Islam”. Det er lett å forestille seg en slags redaksjonell dragkamp mellom opplysning og presisjon på den ene siden – og forenkling og formidlingsvennlighet, på den andre. Til slutt vil jeg derfor reflektere over noen formidlingsdilemmaer som jeg synes å se i det som er publisert om ISIL og islam på On Islams nettsider.

Det finnes noen eksempler på relativt korte, poengterte uttalelser fra kjente islamske lærde som Tariq Ramadan som fordømmer volden ISIL utfører i sterke ordlag som: ”Whatever you call yourselves, “jihadists”, “Islamic state”, “khilafa”,  you are but murderers who must be tried before humanity,  before getting the final judgement by the One”.

Teksten er kortfattet, klar og tydelig i sin fordømmelse. Men det skal også sies at denne er blant de korteste og mest poengterte uttalelsene av religiøse lærde som er å finne på On Islams ”islam og ISIL” spesialsider.

Det kan synes som om On Islam tar sin oppgave om å opplyse om islam på alvor og at vi derfor finner en overvekt av artikler ført i en intellektuell, rasjonaliserende stil. Dette kan potensielt gi dyp innsikt i kompliserte teologiske vurderinger – men det kan også føre til at mange lesere detter av. On Islam gjør mange forsøk på å fenge oppmerksomheten til leseren ved å bruke overskrifter som ”Kan islam kalle seg en fredelig religion?”, men problemet er at innholdet ofte er så meningstett og komplisert at en leser som ikke er spesielt dedikert vil dette av lasset.

Ungdom kan absolutt være blant de som gir opp å lese videre. Etter min vurdering bør kanskje  On Islam bruke litt mer underholdende virkemidler for å tiltrekke ungdom enn lange intellektualiserte tekster om teologiske og etiske dilemmaer. Evne til å fenge er enda viktigere dersom et av formålene er å bidra til å avradikalisere ungdom.

Det gjøres også forsøk på å blande inn lyd og bilder. For eksempel viser On Islam til en dokumentar om ISIL-krigere, laget av Vice News. On Islam legger ut lenker til dokumentaren, og omtaler den i en artikkel.

On Islam skriver også om den animerte serien Abdallah X.

Karakteren Abdallah X er en ung kul fyr i hettegenser som prater kav britiske med litt cockney aksent.  På en lettfattelig måte tar Abdallah X opp ideologiske uenigheter med voldelige tolkninger av islam. Animasjonen er av høy kvalitet, og det kan i seg selv være et trekkplaster. Selv om det er både friskt og bra at On Islam skriver om serien, tror jeg at de med fordel kunne ha lenket opp til hele Abdallah X-serien på You Tube. Dette kunne økt sjansen for at tilfeldige lesere klikker videre og faktisk ser videoene. Det er de så absolutt verdt.

Jeg antar at Abdallah X og liknende produksjoner er et bedre egnet virkemiddel for å nå ut til ungdom enn tunge tekster med filosofisk og abstrakt innhold. Muligens vil On Islam på denne måten kunne fenge ungdommer og innlemme dem i sin forståelse av islam. Slike animasjonsfilmer kan selvsagt ikke erstatte tyngre teologiske utgreiinger, men det kan være et viktig supplement og vil kunne appellere mer til både yngre generasjoner og tilfeldige surfere som ikke helt vet hva de er på leting etter.