Blir du blind hvis linsen i øyet løsner?

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Tekst: Olav Kristianslund, Lege i spesialisering og PhD-kandidat, og Liv Drolsum, Seksjonsoverlege og Professor, Øyeavdelingen, Oslo Universitetssykehus.

Dersom linsen inni øyet blir uklar kan den enkelt byttes ut ved en operasjon. Men hva skjer hvis den nye linsen løsner? Det har vært en økning av slike tilfeller, og de kan være kompliserte å behandle. En studie på Øyeavdelingen har gitt nye svar som har vekket internasjonal interesse.

Forventningene i befolkningen er ikke lenger at ”synet gradvis svekkes med alderen”. Vi ønsker å beholde et godt syn hele livet og innføringen av nye behandlingsmetoder har gjort dette mulig for stadig flere.

Godt syn – god livskvalitet?

Forestill deg at du har blitt pensjonist og har planlagt en fantastisk reise – du skal endelig seile jorda rundt slik du har drømt om i lang tid. Men i det siste har synet blitt dårligere. Det blir sakte men sikkert verre for hver måned som går, og du lurer på om du må droppe reisen.

Slik kan det oppleves når linsene i øyet blir uklare og man har fått det vi kaller grå stær eller katarakt. Grå stær rammer nær halvparten av befolkningen før 75 års alder. Heldigvis kan det behandles med en rutineoperasjon der man fjerner den uklare linsen og setter inn en ny. Dette er et av verdens vanligste kirurgiske inngrep, og suksessraten er høy. De fleste pasientene får normalt syn igjen kort tid etter operasjonen, og kan fortsette å leve som tidligere.

Den uheldige prosenten

Men så skjer det i enkelte tilfeller at den kunstige linsen løsner sammen med hele linseopphenget etter noen år. Synet blir da dårlig. Denne tilstanden ble første gang beskrevet i 1993, og det har siden den gang vært en betydelig økning i antall tilfeller. Det antas nå at dette rammer opp mot en prosent av alle som er operert for grå stær.

Når linsen løsner krever det kirurgisk behandling, og ulike operasjonsmetoder har vært benyttet. Vi har imidlertid vært usikre på hvor bra syn pasientene kan forvente etter behandlingen, og om synsforbedringen varierer etter ulike typer kirurgi. Det vet vi heldigvis mer om nå.

For noen år siden satte vi nemlig i gang en forskningsstudie for å sammenlikne to av de mest brukte operasjonsmetodene. Totalt 104 pasienter har blitt tilfeldig fordelt til enten å få sydd fast den løsnede linsen og linseopphenget til øyeveggen, eller å få fjernet hele linsen til fordel for en ny som har en annen festemekanisme.

Effektivt og trygt både å sy opp og å bytte ut øyelinsen

Fasiten etter et halvt års oppfølging viser at de to operasjonsgruppene fikk et like bra synsresultat.

Gjennomsnittlig oppnådd synsstyrke var ca 0,5 i begge grupper – på en skala fra 0 til 1, der 1 tilsvarer normalt syn. Disse synsresultatene er like bra eller bedre enn det andre forskningsstudier har funnet. Så kan vi naturligvis spørre om hvorfor ikke synsstyrken var enda bedre. Studiepasientene var i gjennomsnitt 82 år gamle og en del av av dem hadde dermed andre øyesykdommer i tillegg. Slik spesialisert øyekirurgi er heller ikke uten risiko.

Det var litt forskjellige typer komplikasjoner i de to gruppene. Men få av dem var alvorlige og synstruende, og alt i alt ble begge operasjonsmetodene ansett som trygge. Studien får allikevel frem et viktig poeng, nemlig at denne typen kirurgi er forbundet med noe mer komplikasjoner og et mer usikkert synsresultat enn ordinær grå stær-kirurgi.

Professor Liv Drolsum ( til venstre) har operert alle pasientene i studien. Til høyre lege i spesialisering og stipendiat Olav Kristianslund. (Foto: Randi Johansen)
Professor Liv Drolsum ( til venstre) har operert alle pasientene i studien. Til høyre lege i spesialisering og stipendiat Olav Kristianslund. (Foto: Randi Johansen)

Grønn stær – høna eller egget?

I tillegg til grå stær som altså flertallet av befolkningen får, finnes også sykdommen grønn stær (glaukom). Dette er en sjeldnere, men desto mer alvorlig tilstand som har med øyetrykket å gjøre. I studien vår viste det seg at 60 prosent av pasientene hadde enten nyoppdaget høyt øyetrykk og mistenkt grønn stær eller kjent grønn stær fra før. Dette var et overraskende funn.

Også andre studier har funnet en slik tendens, men ikke så uttalt som dette. Og det har vært usikkert hva årsaken er. Vi stilte oss spørsmålet: Har den løsnete linsen gitt det høye øyetrykket, eller har det høye øyetrykket kommet først og bidratt til at linsen løsnet? Eller - finnes det en bakenforliggende felles risikofaktor?

Resultatene tyder på det siste. Over 80 prosent av pasientene i studien hadde en tilstand med små avleiringer i øyet som er ganske vanlig hos eldre, spesielt i Skandinavia (såkalt pseudoeksfoliasjonssyndrom). Avleiringene øker risikoen både for løsning av linseopphenget og for grønn stær.

Hva vil fremtiden bringe?

Resultatene fra forskningsstudien viste altså at pasientene etter seks måneder endte med et bra syn sammenliknet med tidligere studier, og det var et tilnærmet likt resultat for de som fikk sydd på plass linsen sammenliknet med de som fikk satt inn en ny linse. For flere av de andre faktorene vi målte ser det derimot ut til å være interessante forskjeller mellom gruppene.

Vi skal se nærmere på disse mulige forskjellene ved å følge opp langtidsresultatene og å gjennomføre nye studier. Prosjektet har til nå mottatt støtte fra Extrastiftelsen til Kristianslunds pågående PhD, mens vi til det fremtidige arbeidet har fått støtte fra Helse Sør-Øst til en ny PhD-stipendiat.

Liv Drolsum(Foto: Geir A. Qvale)
Liv Drolsum
(Foto: Geir A. Qvale)
Olav Kristianslund(Foto: Kristin H. Hortemo)
Olav Kristianslund
(Foto: Kristin H. Hortemo)

Målet for forskningen er å finne ut hva som er optimal behandling for disse pasientene.

Internasjonal interesse for studien  

Internasjonalt har det vært økt fokus på løsnede kunstige øyelinser de siste årene, og det har vært god interesse for resultatene fra OUS-studien. Det er den første randomiserte kliniske studien for slik kirurgi, og den har inkludert et ganske stort antall pasienter. Det har vært mulig siden mye av denne kirurgien i Helse Sør-Øst er sentralisert til Øyeavdelingen på OUS.

Tidlig i 2017 ble de første resultatene fra studien publisert i de anerkjente tidsskriftene Ophthalmology og American Journal of Ophthalmology, og det har vært populærvitenskapelig omtale av studien internasjonalt. Se også artikkelen i magasinet Ocular Surgery News

Merknader:Olav Kristianslund mottar PhD-stipend fra Extrastiftelsen, med Blindeforbundet som samarbeidsorganisasjon.

 

Powered by Labrador CMS