Helseforskning er i vinden

Av Erlend Bremertun Smeland, direktør for forskning, innovasjon og utvikling ved Oslo universitetssykehus

Dette innlegget markerer oppstarten av en ny blogg, “Forskningssykehuset”. Bloggen er opprettet av Oslo universitetssykehus (OUS) for å fokusere på helseforskning i vid forstand, og for å få frem det store omfanget av forskningsaktiviteten på sykehusene.

Bloggen er åpen og fri

Erlend Bremertun Smeland. (Foto: OUS)
Erlend Bremertun Smeland. (Foto: OUS)

Bloggen inngår dessuten i vår strategi for å gjøre forskningen mer kjent for folk, samt å tydeliggjøre betydningen av forskning som en integrert del av sykehusets virksomhet.

Bloggen er en roterende ordning der ulike forskere fra OUS deltar med innlegg, og vi legger opp til publisering av nye innlegg annenhver uke. Vi begynner med å invitere sykehusets forskningsledere til skrive innlegg, men på sikt ønsker vi at bloggen skal være åpen for alle forskere ved OUS.

Alle som bidrar i denne bloggen skriver naturligvis fritt og på egne vegne. Vi har derfor forventninger om at bloggen vil bidra til en åpen og god diskusjon rundt viktige forskningsspørsmål.

Sykehuset er en stor forskningsaktør

Forskning er en av spesialisthelsetjenestens (sykehusene) lovpålagte oppgaver. Sykehusene er en betydelig forskningsaktør i norsk sammenheng.

Formålet med forskning i helsesektoren er å generere ny kunnskap, og å danne basis for høy kvalitet i diagnostikk og behandling. Det er derfor viktig både å legge til rette for fremragende miljøer og å tilstrebe en stor bredde. Uansett er det viktig å vektlegge god kvalitet på forskningen.

Forskning har en sentral rolle i all medisinsk utvikling. Landets universitetssykehus er derfor et naturlig tyngdepunkt for helseforskningen, i tett samarbeid med universitets- og høyskolesektoren.

Forskningen blir sterkere

Evalueringene som Forskningsrådet gjorde tidlig på 2000-tallet viste at det var mange sterke basale miljøer i helsesektoren. Samtidig kom det frem at miljøene for klinisk forskning hadde et stort forbedringspotensial – med noen hederlige unntak. Etter dette har vi sett en systematisk og ledelsesforankret satsing på forskning i spesialisthelsetjenesten. Økt innsats har gitt gode resultater. Aktiviten og ressursbruken har økt. Helse Sør-Øst har fastlagt et langsiktig mål om at 5 prosent av totalbudsjettet skal benyttes til forskning, noe som er en markant økning fra dagens situasjon.

Gledelig nok viste evalueringen som Forskningsrådet gjorde i 2011 av norsk medisinsk og helsefaglig forskning en klar styrking av klinisk forskning.

OUS er en stor forskningsaktør. Drøyt 1200 av sykehusets 17000 årsverk er knyttet til forskningsvirksomheten. Det publiseres omlag 1700 vitenskaplige artikler med forfatter fra OUS, de fleste i samarbeid med UiO. Det er robuste forskningsmiljøer i alle klinikkene ved OUS og flere fremragende forskningsmiljøer.

Trass i en krevende fusjonsprosess med press på økonomi, har forskningsaktiviteten vært stigende de siste årene (med unntak av en liten nedgang i 2013 som ser ut til å være forbigående). Det har gjennom fusjonsprosessen vært fokus på å skjerme de interne forskningsressursene og å stimulere til økt ekstern finansiering. Likevel, arealbehov, IT-problemer og mer press på tid for klinikere til forskning er betydelige utfordringer i hverdagen.

Mer teknologi og tverrfaglighet

Vi står overfor en spennende utvikling i helsevesenet med mer fokus på persontilpasset medisin og en betydelig teknologiutvikling.

Utviklingen krever tverrfaglig tilnærming og økt samarbeid med flere av fakultetene ved universitetene. Håndtering og analyse av store datamengder på en måte som tilfredsstiller personvernkrav vil også sette store krav til kompetanse - både for å utøve moderne forskning, men også etter hvert som ledd i ny diagnostikkk og behandling. Samtidig er det behov for økt helsetjenesteforskning og styrket pasientnær forskning. Dette vil samlet sett øke behovet for at spesialisthelsetjenesten må integrere personell med kompetanse utenom de tradisjonelle helsefagene.

Mer samarbeid

Derfor bør det legges til rette for å utvide samarbeidet med universitets- og høyskolesektoren. En økt styrking av forskning i kommunehelsetjenesten vil også danne grunnlag for økt forskningssamarbeid med denne sektoren.

OUS er nå inne i en prosess hvor vi diskuterer ulike løsninger for nybygg ved sykehuset i fremtiden. Viktige veivalg skal tas med tanke på videre utvikling og organisering. I denne prosessen er det kritisk viktig at hensynet til forskningen ivaretas på en optimal måte.

Forskningsmiljøene ønsker å delta aktivt i planleggingen av et revitalisert OUS. OUS har en viktig rolle som veiviser inn mot framtidens medisin.

(Forsidefoto: OUS)

Powered by Labrador CMS