Psykiske traumer kan gjøre deg fysisk syk

Tekst: Erik Ganesh Iyer Søegaard, overlege, og Suraj B. Thapa, overlege, Søndre Oslo DPS, Oslo universitetssykehus.
 Foto: Margrethe Falch, Stab Kommunikasjon, Oslo universitetssykehus.

Med Europas terrorbilde og den stadig økende flyktningestrømmen vil antallet personer med psykiske traumer øke. Vår studie undersøker hvordan traumene også påvirker kroppen. Til nå har vi funnet uoppdagede fysiske sykdommer hos alle deltakerne.

Utøyaofre vs seksuelt misbrukte

I SHOT-studien sammenligner vi de som har vært utsatt for enkeltstående traumer- for eksempel Utøyaofre eller utsatt for trafikkulykker med de som har vært utsatt for langvarige eller gjentatte traumer – for eksempel seksuelt misbruk i barndommen eller krigserfaringer. Vi undersøker mange forskjellige biologiske, psykologiske og sosiale utfall hos disse pasientene. Vi skal også se om gener kan øke risikoen for å utvikle lidelser etter traumer.

Vår teori er at de to gruppene skiller seg med tanke på alvorligheten av traumelidelser men også av biologiske og sosiale utfall. Vi ser at mange utvikler en form for posttraumatiske stresslidelser enten alene eller også sammen med andre psykiske lidelser etter traumer.

Alle har hatt uoppdagede sykdommer

I løpet av et år har studien nå inkludert nesten 60 deltakere. De foreløpige resultater viser at absolutt alle deltakerne har hatt har hatt uoppdagede sykdommer eller funn på de fysiske prøvene. Mange har hatt mindre alvorlige sykdommer slik som vitaminmangler eller stoffskifteproblemer, men flere har også hatt mer alvorlige fysiske sykdommer som ikke tidligere har vært oppdaget, og som det er viktig å kjenne til og behandle.

Hormon- og muskelforstyrrelser

Traumer er i utgangspunktet psykologiske belastninger. De foreløpige resultatene fra vår studie viser at langvarig stress også påvirker kroppen på mange forskjellige måter. Det kan for eksempel gi hormonforstyrrelser, muskelspenninger eller påvirke energiomsetningen i kroppen. På lengre sikt kan dette føre til fysiske sykdommer og symptomer. Studien er en såkalt tverrsnittsstudie som bare viser et øyeblikksbilde, men vi har likevel funnet en klar sammenheng mellom fysiske plager og sykdommer, og psykiske lidelser etter traumer.

Kan påvirke livskvalietet og sosiale forhold

I tillegg til de biologiske og psykologiske undersøkelsene spør vi også om livskvalitet og sosiale forhold. Mange sier at traumene har påvirket flere områder i livet. Flere beskriver at de faller ut av jobb, mister venner eller ender i samlivsbrudd etter alvorlige traumer. Flere oppgir også at de føler de har fått dårligere livskvalitet, fysisk og psykisk helse.

Bio-psyko-sosial belastning

Resultatene fra studien tyder på at det er viktig å tenke på mennesket i sin helhet. De fleste er klar over at man kan få psykiske plager hvis man får alvorlige eller langvarige fysiske sykdommer. Det vi ser er at det er like viktig å huske på det motsatte; psyken kan påvirke kroppen og gi fysiske plager og sykdommer. Sosiale forhold blir også påvirket av den psykiske og fysiske tilstanden. Alle disse tre faktorene påvirker hverandre gjensidig; biologien, psykologien og det sosiale livet.

Husk lege-sjekken

Foto: Margrethe Falch
Foto: Margrethe Falch

Det har tidligere vært mye fokus i media på viktigheten av psykisk støtte når man lever med fysiske sykdommer. Vi finner at det er like viktig å huske på at man blir undersøkt for fysiske sykdommer dersom man har vært utsatt for traumer og sliter med langvarige psykiske plager etter dette.

Hvis du kjenner noen som sliter psykisk etter traumer, eller du selv gjør det, kan det være lurt med en undersøkelse hos fastlegen eller en annen lege for å være sikker på at det ikke er andre fysiske sykdommer samtidig.

SHOT-studien

SHOT star for ”Study of Health Outcome after Trauma”. Det siste året har det pågått som et forskningsprosjekt på Søndre Oslo DPS ved Oslo Universitetssykehus. Studien foregår i samarbeid med Universitet i Oslo (UiO) og Professor Edvard Hauff. Vi forsker på hvordan det går med de som har vært utsatt for traumer, og alle aktuelle traumeutsatte pasienter ved DPS’et kan bli spurt om de ønsker å delta. Vi skal ha mellom 100 og 200 deltakere og håper å bli ferdig i løpet av 2017.

Powered by Labrador CMS