Kvikksølvforurensing stiger

Selv  om den danske klima og energiministeren heter Lykke Fris er det ikke bare glade meldinger fra den pågående AMAP-konferansen i København.

I dag ble en rappport lagt fram som viser at kvikksølvforurensinga stiger, og at dette kan skyldes klimaendringene. Rapporten, “2011 AMAP Mercury Assessment” slår også fast at ikke bare arktiske dyr er utsatt, men også gravide og barn.

Kvikksølvet samler seg opp i dyrs og menneskers muskelvev samt lever, nyre og hjerne i dets mest giftige form, metylkvikksølv. Og det er de som utgjør toppen av næringskjeden som er utsatt.

Kanskje enda verre: modeller viser at kvikksølvutslippene vil stige med 25 prosent i 2020, samenlignet med 2005, såfremt man ikke tar grep for å stoppe global forurensing.

For oss som hører inn under Framsenteret viser dette at vi ikke har bommet på det vi har starta å forske på. Miljøgifter angår oss alle. Fourensingen stammer blant annet fra de industrialiserte deler av jorda og kvikksølvet føres med luft- og havstrømmer og opphopes i arktis.

20.mai skal Framsenteret lansereet av sine fem forskningsflaggskip i Oslo, “Miljøgifter - effekter på økosystemer og helse.” Institusjonene som inngår i Framsenteret har kompetanse innenfor både organiske miljøgifter, metaller, hydrokarboner og radionuklider. Det vil derfor være naturlig at alle disse stoffgruppene inkluderes i forskningen som utføres i regi av senteret.

Betydelige positive synergieffekter kan oppnås ved at flere fagmiljø i nord inkluderes. Et konkret eksempel kan være bedre og mer effektiv planlegging av tokt og prøvetakingen. Videre vil samarbeid mellom de ulike institusjonene i Framsenteret kunne gi sterkere fokus på tverrfaglige problemstillinger, ikke minst i skjæringspunktet mellom naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige tema.

Lanseringen skjer på Science forum. En av de som vil være til stede med foredrag er leder i det statlige oppnevnte Miljøgiftutvalget, Ketil Hylland.

Tilbake i København står forskerne i stim. Det er en nesten overveldene mengde forskningsresultater som legges fram, og godt er det. God forskning angår oss alle.