NTNU på rett vei

 (Foto: rekor Gunnar Bovim, vegsjef Terje Moe Gustavsen, direktør Marit Brandsegg og dekan Ingvald Strømmen)
(Foto: rekor Gunnar Bovim, vegsjef Terje Moe Gustavsen, direktør Marit Brandsegg og dekan Ingvald Strømmen)

Det var stor stemning i ærverdige Erkebispegården torsdag kveld. En historisk avtale, signert rektor Gunnar Bovim og vegdirektør Terje Moe Gustavsen, vil muliggjøre en kraftig opptrapping av kompetanseutvikling i samferdselssektoren.

Den nye samarbeidsavtalen mellom NTNU og Statens vegvesen er verdt ca. 35 millioner per år og kan finansiere 25-30 nye PhD-stipendiater i løpet av 2015. I tillegg har vi andre aktiviteter. Jeg kan nevne senter for vinterdrift med delfinansiering av is og snølab, finansiering av 3 professor II-stillinger, støtte til masteroppgaver, ekskursjoner – deriblant ITS World Congress.

Samarbeidsavtalen er viktig for hele NTNU – men kanskje spesielt viktig for mitt fakultet – fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi – og studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk som er hovedleverandør av viktig kompetanse til Statens vegvesen og hele byggnæringen. Derfor er vi også meget fornøyd med at det er vi – som på vegne av NTNU – forvalter denne samarbeidsavtalen

Vi har laget en fagplan eller forskningsstrategi for perioden 2012 – 2020. Valg av strategiske forskningsområder er gjort på bakgrunn av behovene i norsk næringsliv og forvaltning og forventet tilgang på finansiering. Et av de fire satsningsområdene er derfor Infrastruktur/bygget miljø, med trygge, effektive og miljøvennlige transportløsninger for vei, jernbane og sjø. Nå når statsbudsjettet er lagt fram ser vi helt klart at dette var et riktig valg. Samferdsel er helt klart meget viktig for hele landet.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen trakk fram fergefri E39 som et eksempel. Han mener at NTNUs forskning i årene fremover vil bli avgjørende om en skal lykkes med denne typen store utbyggingsprosjekter. Det er kompliserte tekniske utfordringer som skal løses – den oppgaven er vi klar til å ta, og vi står nå bedre rustet enn noensinne til å klare dette!

Samspillet med forvaltning/næring er helt avgjørende for oss og jeg vil spesielt fremheve Statens vegvesens rolle og engasjement.  De har tatt ansvar for utvikling av kompetanse og de er en pådriver i Næringslivsringen – som er et unikt samarbeid mellom NTNU og byggnæringen.

Samarbeidsavtalen gir oss et meget godt grunnlag for et videre langsiktig samarbeid til stor nytte både for NTNU, Statens vegvesen og samfunnet.

 (Foto: To fornøyde herremenn etter signeringen)
(Foto: To fornøyde herremenn etter signeringen)