Fjellbjørkmåler: Sultne målere søker mot nord

Av Bjørn Økland, Skog og landskap

Fjellbjørkmåler, den viktigste skadegjøreren på bjørk i Nord-Norge og i fjellet, er på vei nordover. Studier over de siste 15-20 år viser at utbrudd nå også forekommer i de kaldeste og mest kontinentale områdene lengst nord i Norge. Årsaken er trolig at et midlere klima har åpnet opp disse ugjestmilde områdene for fjellbjørkmåleren.

Fjellbjørkmåleren er en alvorlig skadegjører på bjørk, og de siste tiårene har den beveget seg stadig lenger nordover. (Foto: Vladimir Kononenko, Skog og landskap)
Fjellbjørkmåleren er en alvorlig skadegjører på bjørk, og de siste tiårene har den beveget seg stadig lenger nordover. (Foto: Vladimir Kononenko, Skog og landskap)

Fjellbjørkmåler (Epirrita autumnata) regnes som den alvorligste skadegjøreren på bjørk i Nord- Norge og i fjellskogen i Sør-Norge. Masseangrep med snauspising av store skogområder forekommer mer eller mindre regelmessig. Som regel varer utbruddene rundt sju år, mens det tar åtte til ti år før et nytt utbrudd bygger seg opp. Om bjørka snauspises flere år på rad, vil trærne dø. Siden gjenveksten i de nordlige bjørkeskogene er langsom kan effekten være dramatisk når store områder med død skog blir stående over lang tid.

Fjellbjørkmålerens egg overvintrer og tåler svært lave temperaturer, men i noen områder – særlig i Finnmark – kan ekstrem kulde drepe eggene. Under masseangrep kan man noen ganger observere at skogen står grønn og uskadd langs elver og i forsenkninger der temperaturen kan bli svært lav. Analyser av lange tidsserier viser at utbruddsområdene til fjellbjørkmåler i de siste 15-20 årene har utvidet seg mot de kaldeste og mest kontinentale områdene lengst nord i Norge. Årsaken er trolig at et gradvis mildere klima har åpnet opp disse tidligere så ugjestmilde områdene for fjellbjørkmåleren

Som regel bidrar flere målerarter under utbruddene på bjørk. Felles for flere av artene er at de har ekspandert mot nord eller høyereliggende skog der klimaet har blitt mildere de senere årene. En av disse artene er liten høstmåler (Operophtera brumata) som ofte forekommer sammen med fjellbjørkmåler og kan være mer eller mindre medansvarlig for snauspisingen. Liten høstmåler har vært mest kjent for masseangrep i lavlandet og overlappet tidligere ikke med fjellbjørkmåler i de kaldeste områdene. Men nå synes arten å gjøre seg stadig mer gjeldende i høyereliggende skog. Nye studier basert på flybilder viser at de siste høstmålerutbruddene i Troms har gått helt opp til tregrensen, og lange tidsserier viser en rask utvidelse av utbruddsområdene nord- og østover i Troms og Finnmark. Blek høstmåler (Operophtera fagata), en annen av fjellbjørkmålerens slektninger, hadde også kun utbrudd i lavlandet tidligere. De siste årene har denne arten bidratt til utbrudd i fjellnær bjørkeskog i Sør-Norge (Skjåk). Det gjenstår å se om utvidelsen av utbruddsområdene til disse målerne er forbigående eller om det er en varig trend.

Powered by Labrador CMS