En gang keisersnitt, alltid keisersnitt?

Av Iqbal Al-Zirqi, fødselslege og postdoktorstipendiat

Iqbal Al-Zirqi er fødselslege og postdoktor, og har funnet at det har blitt vanligere at livmor revner under graviditet og fødsel i Norge, selv om det fortsatt forekommer veldig sjeldent. (Foto: Privat)
Iqbal Al-Zirqi er fødselslege og postdoktor, og har funnet at det har blitt vanligere at livmor revner under graviditet og fødsel i Norge, selv om det fortsatt forekommer veldig sjeldent. (Foto: Privat)

I 1991 bidro to amerikanske studier til å skape alvorlig bekymring med hensyn til å føde vaginalt etter keisersnitt. De to studiene beskrev tilsammen 20 tilfeller av revnet livmor, såkalt uterusruptur. Blant disse tilfellene, var det fire barn som døde i forbindelse med at livmor revnet, og to barn som fikk langsiktige nevrologiske skader. Selv om ingen av mødrene i de to studiene døde, var utfallene for barna bekymringsfulle.

Disse funnene førte til endret praksis i USA på 90-tallet, blant annet fordi legene fryktet rettssaker. Innen 2006 var andelen vaginale fødsler blant amerikanske kvinner som tidligere hadde tatt keisersnitt bare 8,5%.

Nøye gjennomgang av de to studiene som startet denne trenden, viste derimot at tre av de fire barnedødsfallene hadde skjedd for kvinner som hadde hjemmefødsler, og to av disse tre mødrene kom til sykehuset med dødt foster.

I Norge har vi fortsatt en høy andel av vaginale fødsler etter keisersnitt, fordi keisersnitt i seg selv også er forbundet med en viss risiko både for mor og barn. Men i en nylig publisert studie, fant jeg og mine kollegaer at forekomsten av revnet livmor har økt i Norge de siste tiårene. Resultatene fra denne studien gjør at det norske helsevesenet bør være ekstra oppmerksomme på faren for revnet livmor.

Sjelden komplikasjon

Revning av livmoren ved fødsel skjer sjeldent, for færre enn 1 av 1000 fødende kvinner. Forekomsten øker imidlertid betydelig hos kvinner som har tatt keisersnitt tidligere, og dermed har arr fra operasjonen i livmoren. Hos kvinner med arr i livmoren, øker andelen som opplever revning av livmor til  et sted mellom 2 og 8 kvinner per 1000 fødsler.

Ulik alvorlighetsgrad

Revning av livmoren kan være delvis, hvor en del av livmorveggen revner, eller den kan være fullstendig. Delvis revning er ikke så alvorlig, da det ikke påvirker barnet eller morkaken.  Fullstendig revning forekommer sjeldnere, og innebærer at alle lagene i livmoren revner, med stor risiko for at barnet og morkaken kommer utenfor livmoren i buken. Dette kan ha dramatiske konsekvenser for både mor og barn, i verste fall død.

Vanlig å føde vaginalt etter keisersnitt i Norge

Heldigvis er det norske helsevesenet ikke så preget av saksøking og rettssaker som det amerikanske, og mødre og samfunnet godtar stort sett legers vurdering av hva som er den beste forløsningsmetoden etter et tidligere keisersnitt for den enkelte fødende. Det er svært liten risiko for komplikasjoner ved slike fødselsforsøk i Norsk fødselsomsorg, og i tillegg har vi en oversiktelig og god overvåkning og oppfølging av mødre i det norske helsesystemet.

Likevel har antall fødende kvinner med tidligere keisersnitt økt gjennom de siste tiårene, fra rundt 2% av alle fødsler i 1967 til rundt 19% i 2008. Det har dermed vært forventet at antall kvinner som får revnet livmor også vil øke. Derfor er det behov for å undersøke årsakene til og konsekvensene av revnet livmor også i Norge. Dette er viktig for at fødende kvinner skal få den tryggeste og beste behandlingen. 

Risikovurdering: Kvinner med tidligere keisersnitt har større risiko enn andre kvinner for at livmor revner under vaginal fødsel, men å ta keisersnitt gir også en viss risiko i seg selv, både for mor og barn (Foto: Colourbox)
Risikovurdering: Kvinner med tidligere keisersnitt har større risiko enn andre kvinner for at livmor revner under vaginal fødsel, men å ta keisersnitt gir også en viss risiko i seg selv, både for mor og barn (Foto: Colourbox)

Ny forskning viser økt forekomst

Det er nettopp med denne bakgrunnen at jeg forsker på uterusruptur i Norge. 

I mitt forskningsprosjekt har jeg analysert 2,5 million fødsler i Norge gjennom en periode på 41 år (fra 1967-2008), for å se om forekomsten av revnet livmor faktisk har økt, slik mange av oss fødselsleger mener å ha observert gjennom vårt daglige kliniske arbeid. Jeg ønsket også å se om denne utviklingen er forbundet med noen andre risikofaktorer enn tidligere keisersnitt.

Jeg fant at revning av livmoren har økt signifikant de siste 10 årene vi undersøkte, selv om det fortsatt er snakk om veldig få tilfeller. I følge min forskning er det flere forhold som er forbundet med denne økningen, inkludert flere gravide med tidligere keisersnitt, flere eldre gravide (35 år eller eldre), flere gravide med ikke-vestlig opprinnelse, større barn, større medikamentdoser ved igangsetting av fødsel, samt økt bruk av pitocindrypp som stimulerer fødselsrier under fødsel. Dette viser også at samfunnet har endret seg, og at vi som er klinikere har endret praksisen vår gjennom de siste 40 årene.

Veien videre

Revnet livmor, og spesielt den fullstendige typen, forekommer fortsatt sjeldent i Norge, men alt tyder på en reell økning over tid. Vi trenger flere kliniske studier som kan gi grunnlag for forbedret veiledning til klinikere for behandling under fødsler generelt, og spesielt for kvinner med tidligere keisersnitt. Imens bør det norske helsevesenet vurdere oppleggene sine for igangsetting av fødsler, og begrense overforbruk av pitocin under fødselen. Fødende som tilhører høyrisiko-grupper må observeres med ekstra årvåkenhet. 

Men når alt dette er sagt: Kvinner med tidligere keisersnitt bør ikke skremmes med den økte risikoen for revnet livmor. Å ta keisersnitt er også forbundet med risiko i seg selv, og revnet livmor under fødsel forekommer fortsatt svært sjeldent!

(Forsidefoto: Colourbox)

Powered by Labrador CMS