Reirbygging og forskning i Groruddalen

Av Kåre Rønn Richardsen, fysioterapeut og stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. Forsker på fysisk aktivitet under svangerskapet.

Det er april og det nærmer seg tiden for egglegging og ruging.

Omtrent et steinkast sør for Groruddalen tett opp mot Østmarka er et skjærepar i gang med å bygge reiret sitt i ei furu. Furua kneiser rett utenfor kjøkkenvinduet mitt, så jeg har orkesterplass når jeg sporer av fra skrivingen, og følger med på arbeidsmetoden skjærene viser fram.

De arbeider systematisk der de flyr i skytteltrafikk mellom reiret høyt oppe i furua og buskaset omkring. De stuper ned i buskene og vrir av greiner. Tilbake i reiret tråkles greinene sammen med stor presisjon. Det er ganske fascinerende å se hvordan de anstrenger seg for å gjøre reiret klart for egglegging, ruging og en trygg «oppvekst» for skjæreungene.

Mens skjæreparet fortsetter med sitt arbeid vender jeg tilbake til mitt. Det slår meg at skjærenes reirbygging har fellestrekk med temaet for forskningsprosjektet jeg er i gang med, nemlig fysisk aktivitet i en ny livsfase.

Jeg er fysioterapeut og stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. I prosjektet mitt skal jeg undersøke fysisk aktivitetsnivå blant gravide kvinner i Groruddalen. Hovedmålet mitt er å bidra med ny kunnskap om årsaker til høyt og lavt aktivitetsnivå under svangerskapet.

På samme måte som hunnskjæras aktivitetsnivå preges av ansvaret hun har for reirbygging og ruging endres aktivitetsnivået blant kvinner som blir gravide. Men det er stor variasjon i hvor aktive gravide kvinner er. Denne variasjonen kan også sees i lys av en rekke faktorer som ikke er direkte knyttet til det å være gravid.

Litt om hva vi vet og ikke vet

Forskere ble ikke for alvor opptatt av å studere fysisk aktivitet blant gravide før 1980-tallet. I begynnelsen var man mest opptatt av å finne ut av om fysisk aktivitet under svangerskapet hadde skadelig effekt på mor eller barn.

Fram mot årtusenskiftet kom stadig nye forskningsresultater som ikke viste helseskadelige effekter av fysisk aktivitet under svangerskapet, og dette ble gjenspeilet i at retningslinjene for gravide inneholdt stadig færre aktivitetsrestriksjoner etter hvert som de ble oppdatert.

Nyere studier av fysisk aktivitet blant gravide har skiftet fokus ved å bli mer opptatt av å «lete etter» helsegevinster.

Blant annet viser det seg at fysisk aktivitet har en forebyggende effekt mot svangerskapsdiabetes, vektøkning under svangerskapet, og livsstilssykdommer senere i livet som type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer. Lavinntektsgrupper og enkelte minoritetsgrupper er blant gruppene med høyest risiko for disse livsstilssykdommene.

Blant kvinner i de samme risikogruppene viser studier også at hverdagen inneholder mindre fysisk aktivitet. Allikevel vet vi lite om hvorfor det er slik. Finnes svaret i Groruddalen?

Ny kunnskap fra Groruddalen

Skjæreparet et steinkast fra Groruddalen har snart reirets overbygg på plass. De jobber fortsatt iherdig, systematisk og med stor presisjon.

Groruddalen er ikke bare et område med yrende fugleliv, det er også et område med en stor befolkning og derfor en ypperlig arena for studier av gravide. Takket være 823 gravide som deltok i Stork-Groruddalen prosjektet, samt ansatte ved lokale helsestasjoner i Groruddalen, har flere forskere i dag fått tilgang til en unik kombinasjon av data om fysisk aktivitet og svangerskap. I tillegg består dataene av opplysninger om helse, sosialt nettverk, integrasjon, fysisk nærmiljø, utdanning og mye annet.

Befolkningen i dette området er kjennetegnet av stor variasjon, bl.a. når det gjelder utdanning, kultur, utdanning, yrke og språk. For å kunne studere sammenhenger mellom faktorer er variasjon i befolkningen et godt utgangspunkt. Takket være variasjonen vil våre målinger av fysisk aktivitet under svangerskapet kunne gi ny kunnskap om årsaker til lavt aktivitetsnivå, og om helsegevinster ved fysisk aktivitet.

Mål og inspirasjon

De neste 2 årene vil jeg gjennomgå datamaterialet på leting etter forklaringer på hvorfor det er så stor variasjon i aktivitetsnivå blant gravide og i tillegg undersøke om fysisk aktivitet kan virke forebyggende på enkelte områder hvor vi i dag har lite kunnskap, blant annet svangerskapsdepresjon.

I mars neste år vil jeg sannsynligvis se skjæreparet starte vårpussen av reiret igjen. Eller kanskje blir det et annet skjærepar. Uansett vil de i full åpenhet bruke den samme arbeidsmetoden - preget av iherdighet, presisjon og systematikk - når de skal tråkle i hop de løse kvistene slik at reiret blir solid. Pussig nok kjennetegner de samme kvalitetene arbeidsmetodene i god forskning: iherdighet, presisjon, systematikk og åpenhet.

Det er to inspirerende rollemodeller jeg har utenfor kjøkkenvinduet.

Powered by Labrador CMS