Kunnskap for en bedre verden

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

30. mars i år vedtok styret ved NTNU en ny strategi for årene 2011-2020. Visjonen for NTNU er Kunnskap for en bedre verden. Jeg synes det er inspirerende å være tilknyttet en institusjon som ønsker å bidra til kunnskapsutviklingen som vil skape verdier økonomisk, kulturelt og sosialt.

NTNU er et spesielt universitet i Norge – et breddeuniversitet med en teknisk naturvitenskapelig hovedprofil. Som jeg har skrevet tidligere er NTNU det eneste breddeuniversitetet som rekrutterer nasjonalt og ikke primært regionalt samt rekrutterer de studentene med de beste karakterene fra den videregående skolen.

Slik sett bør samfunnet forvente mer av oss enn av de andre universitetene. Vi bør kunne bidra til å løse nasjonale og globale utfordringer som krever den spesielle og brede kompetansen vi har ved universitetet vårt, men også samarbeide tett med andre universitet og forskningsinstitutt. Det er selvfølgelig en fordel å være tett koblet til Skandinavias største uavhengige forskningskonsern, SINTEF.

NTNU har siden 1999 hatt seks tematiske satsingsområder. Det har vært Energi og petroleum – ressurser og miljø, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Marin og maritim forskning, Materialer, Medisinsk teknologi og Globalisering. Alle disse områdene har bidratt til økt tverrfaglig forskning og koblinger på tvers av fakultetene. Disse satsingene har sluttdato i 2013, men mange av aktivitetene i satsingene har gjennom årene blitt godt integrert i den ordinære virksomheten.

Nå har vi begynt diskusjonen om veien videre. Det er stor enighet om at vi bør avslutte satsingene i den formen de har nå og vurdere på nytt hvilke strategiske satsinger på tvers av fakultetene som NTNU skal ha etter 2013.

Denne uka var NTNUs ledergruppe samlet for å begynne dette arbeidet. Strategiske satsinger bør være godt forankret i fagmiljøene og derfor krever dette en grundig prosess. Samtidig ligger det en klar forventning om at NTNU skal bidra til å løse komplekse problemstillinger som ikke noe enkelt fagområde eller fakultet kan løse alene.

Jeg bruker alltid de globale helseutfordringene som eksempel på at de ikke kan løses alene av et medisinsk fakultet. Tenk bare hvordan mobilteknologien har bidratt til bedre helsetjeneste i lavinntektsland, men selvfølgelig like mye i utviklingen av andre tjenester som bedrer folks inntektsgrunnlag og dermed muligheter til et bedre liv og helse.

Det er alltid vanskelig å plukke ut noen få strategiske satsinger på institusjonsnivå. Frykten er at de skal ta ressursene bort fra andre satsinger på fakultetsnivå som kan være like viktige for universitetet. Det skal vi klare å håndtere.

Hvis du ønsker å se bredden på forskningen på det største ingeniørfakultetet ved NTNU, er det bare å gå inn på Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) og se hvilke sentre og forskningsprogram de deltar i. Tenk hvilken betydning det vil ha for å løse globale helseutfordringer hvis dette fakultetet også blir mer fokusert på helse.

Jeg tror at NTNU vil ende opp med en satsing innen helse. Dette vil være i tråd med både Regjeringens forskningspolitikk, EUs identifisering av globale utfordringer og ikke minst mulighetene til å nyttiggjøre NTNUs teknisk naturvitenskapelige profil.

Én utfordring kan være å sikre en bærekraftig helsetjeneste i fortsettelsen. Den medisinske utviklingen gir stadig nye muligheter for bedre utredning og behandling, men ofte med økte kostnader for helsetjenesten som resultat. Samtidig er målet i framtiden å kunne gi persontilpasset medisin – gi legemidler som er tilpasset det enkelte individ. Er dette i det hele tatt mulig innenfor de økonomiske rammene som er tilgjengelig i mange land? I tillegg blir det stadig færre yngre som skal ha ansvaret en aldrende befolkning. Dette vil gi behov for mye ny teknologi.

Det blir spennende å se hvilke innspill NTNU får fra de ulike fagmiljøene om hvilke tverrfaglige strategiske satsinger vi bør ha i framtiden for å bidra til å løse komplekse nasjonale og globale utfordringer. Det vil også bli spennende å høre hva de eksterne samarbeidspartnerne våre vil anbefale hva vi bør satse på.

Kunnskap for en bedre verden er ikke bare en god visjon for NTNU, men også en god visjon for hva som bør være ambisjonen for landet vårt. Vi har ressurser til å bidra med mer kunnskap for å løse de store utfordringene verden står overfor.

Jeg vil ønske dere alle en god jul og et godt nyttår. 

Powered by Labrador CMS