Ny satsing innen helse, velferd og teknologi ved NTNU?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

NTNU har siden 1999 hatt et strategisk tematisk satsingsområde innen medisinsk teknologi. Dette har vært en av seks store tverrfaglige satsinger ved universitetet.

NTNU har som det ledende teknisk-naturvitenskapelige universitetet i landet sterk kobling mellom teknologiske, medisinske, humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøer. Det tverrfaglige samarbeidet har bidratt til både forskning, utdanning og nyskaping som har bedret utredning og behandling av flere pasientgrupper.

NTNU har besluttet å fase ut de nåværende satsingene i 2013. Samtidig er det stor enighet om at vi fortsatt trenger strategiske satsinger ved universitetet på tvers av de ulike fakultetene og fagmiljøene for å løse store samfunnsutfordringer. For tiden utredes fire nye satsinger som delvis overlapper tidligere satsinger og som delvis inneholder helt nye områder.

De fire foreslåtte tematiske områdene er Energi, Havromsvitenskap og teknologi, Helse, velferd og teknologi og Bærekraft. I tillegg kobles de nye satsingene mot muliggjørende teknologier som bioteknologi, nanoteknologi, materialer og IKT.

Det medisinske fakultet har vært særlig aktiv i arbeidet for å få etablert en satsing i koblingen mellom helse, velferd og teknologi. Mange av de store samfunnsutfordringene vi står overfor er knyttet til helse, som det å forebygge og behandle sykdom, opprettholde en bærekraftig helsetjeneste, håndtere økende urbanisering, og bidra til en anstendig helsetjeneste i fattige land.

Samtidig blir det stadig flere eldre og færre som kan bidra til verdiskaping og pleie. Det krever at vi finner nye løsninger på hvordan vi møter mange av utfordringene. Hvordan kan vi klare oss lengre hjemme? Hvilke teknologiske løsninger er nødvendige? Hvordan skal vi organisere helsetjenesten? Hva skal til for å bevare velferdsstaten i en aldrende befolkning?

En ting er sikkert. Løsningene ligger i skjæringspunktet mellom ulike fagdisipliner. Siden NTNU har en unik posisjon innen teknologi, er vi nødt til å ta et større ansvar for å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Gruppen som utreder satsingen innen helse, velferd og teknologi, har foreslått følgende visjon: «Bedre helse, livskvalitet og helsetjenester gjennom sosialt forankret teknologiutvikling.» 

Selv om vi har stor kompetanse til å løse utfordringer i dette feltet, vil vi allikevel måtte avgrense satsingen til enkelte områder. Foreløpig er det foreslått å satse innen følgende fire områder: 1. Forebygging, helsefremming og myndiggjøring. 2. Diagnostikk og terapi. 3. IKT-systemer og organisering av helsetjenester. 4. Global helse.

I det første området ligger en bred satsing på å bedre folkehelsa gjennom kunnskap om hvordan de ulike samfunnsområdene og sektorene påvirker helse. Byutvikling med lokalisering av boliger og servicefunksjoner, kan være viktig for å skape gode sosiale arenaer og sosialt nettverk samt omgivelser egnet til rekreasjon og aktivitet. Viktig blir det også å utvikle velferdsteknologi som kan bidra til at eldre og en del syke kan bo hjemme lengre og med god livskvalitet, mens helsetilstanden deres overvåkes og følges opp.

I det andre området ligger arbeidet med å bedre diagnostikk og behandling. Fortsatt trengs mye ny kunnskap for å forstå sykdomsutvikling og tidlig kunne påvise og effektivt behandle sykdom. Dette vil fremme god helse og livskvalitet. Noen av de beste forskningsmiljøene våre innen medisinsk teknologi som avansert bildediagnostikk, vil bli videreført i dette området. Et annet spennende område er persontilpasset medisin. Målsettingen er å gi skreddersydd behandling til den enkelte pasient hvor det tas hensyn til forhold som personens genetiske profil og sykdommens biologi.

Det tredje området er knyttet opp til en satsing på IKT og organisering av helsetjenesten. Det finnes knapt et område hvor det ligger så sterke anbefalinger om økt forskningssatsing som innen IKT. Tenk hva som kan frigjøres av ressurser hvis vi kan utvikle bedre IT-løsninger i helsetjenesten. Nye IT-løsninger kan forbedre og effektivisere helse- og velferdstjenestene.

Jeg er spesielt glad for at gruppen som har arbeidet med satsingen foreslår global helse som det fjerde området. Jeg er overbevist om at de teknologiske miljøene våre kan bidra til å fremme global helse i større grad enn vi i de medisinske miljøene. Her er det nok å nevne utfordringene globalt med å sikre bærekraftig byutvikling, rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold.

Fortsatt er vi inne i en tidlig fase for å velge ut og konkretisere nye tematiske satsinger ved NTNU. Jeg tror vi ender opp med nye satsinger som vil gi merverdi lokalt på NTNU, men aller viktigst gi merverdi for det internasjonale samfunnet og bidra til at vi kan møte de globale utfordringene.

Jeg gleder meg til å presentere resultatene av det videre arbeidet.

Powered by Labrador CMS