Personalised Medicine

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

På mandag lanserte European Science Foundation (ESF) rapporten Personalised Medicine for the European Citizen. Det skjedde i lokalene til Fondation Universitaire i Brüssel. Siden jeg leder Scientific Review Group for Biomedical Sciences i ESF, hadde jeg gleden av å lede lanseringen som besto av en presentasjon av rapporten, ulike perspektiv rundt «personalised medicine» (PM) fra andre sentrale aktører som DG Research, European Alliance of personalised medicine og National Institutes of Health, en generell diskusjon og ikke minst en diskusjon om hvordan de 80 anbefalingene i rapporten kan implementeres.

PM vil sannsynligvis representere et paradigmeskifte innen moderne medisin. Fra å tilby store pasientgrupper den samme behandlingen med varierende effekt og tidvis med uhensiktsmessige bivirkninger, er hensikten med PM å skreddersy behandlingen til hver enkelt pasient. Ny kunnskap har vist at vi må bort fra «one-size-fits-all» tilnærmingen.

PM er en ny måte å klassifisere, forstå, behandle og forebygge sykdommer basert på data og informasjon om individuelle biologiske og miljømessige forskjeller. Det gjelder å integrere data om den biologiske sammensetningen av hvert enkelt individ med data om miljø og livsstil. Med hjelp av denne informasjonen kan det genereres modeller som bidrar til at den enkelte får riktig helsehjelp – det være behandling eller forebygging.

Sykdommer er ofte klassifisert ut fra symptomer eller i hvilket organ eller organsystem hvor sykdommen manifesterer seg. I fremtiden vil diagnosene i stadig økende grad bli basert på informasjon fra ulike bioteknologier og fra informasjon om miljø og livsstil.

For å komme dit må det samles og integreres store mengder data fra representative deler av befolkningene i Europa. Dette arbeidet har allerede startet med etableringen av store biobanker. Det er likevel store utfordringer i hvordan slike datainnsamlinger skal harmoniseres og data kunne kobles sammen for å generere ny kunnskap. Relevante data vil ikke bare komme fra sykehus og laboratorier, men også fra personer og pasienter som vil dele opplysninger om egen helse og livsstil.

Det er ikke vanskelig å se at dette også vil innebære behov for etiske og lovmessige vurderinger. Det må finnes måter å håndtere de store datamengdene på uten at personidentifiserbar informasjon kan bli misbrukt.

Det vil også bli nødvendig å utvikle nye former for kliniske studier når fokus flyttes fra pasientpopulasjoner til enkeltindivid. Tilsvarende vil dette sannsynligvis måtte endre finansieringssystemene i helsetjenesten.

Ny klassifisering av sykdommer vil ikke bare påvirke grensene mellom de ulike legespesialitetene, men også innebære enda mer tverrfaglig samarbeid mellom leger og andre yrkesgrupper som molekylærbiologer og teknologer.

PM vil kreve at utdanningene tilpasses en ny virkelighet, men det vil også kreve at befolkningen for øvrig får kunnskap om de mulighetene som PM gir. Mange tror at PM vil gi den enkelte større kontroll over egen helse og dermed større innflytelse til å gjøre de valgene de selv ønsker for forebygging og behandling.

Rapporten Personalised Medicine for the European Citizen er en god gjennomgang av alle de utfordringene og mulighetene som ligger i PM. Den beskriver en overgang fra «reaktiv» til proaktiv medisin, mer effektive behandlinger, bedre forebygging og ikke minst
styrket innflytelse for pasientene over egen helse (empowerment).

Samtidig er det viktig å være ydmyk i forhold til hva vi kan oppnå i nær fremtid. Likevel har vi allerede i dag gode eksempler på at PM er på vei inn i helsetjenesten som ved behandlingen av enkelte krefttyper.

Det er vanskelig å beskrive mulighetene for PM i et kort blogginnlegg. Derfor kan jeg anbefale deg å lese rapporten.

Møtet i Brussel samlet mer enn 60 internasjonale eksperter innen feltet. Det var stor enighet om at det nå er viktig å ta fatt i anbefalingene i rapporten og legge til rette for en utvikling mot økt bruk av PM til glede for befolkningen i Europa og verden for øvrig. Det foreligger også data på at PM vil medføre en mer kostnadseffektiv helsetjeneste. Det er tross alt best å gi rett behandling allerede fra starten av.

Powered by Labrador CMS