Spennende lesning fra HelseOmsorg21

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Like før jul kom de fem delrapportene som skal være grunnlaget for den nye strategien HelseOmsorg21. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som er oppdragsgiver på vegne av regjeringen. Det andre elementet i HelseOmsorg21 er et permanent dialogforum – Topplederforumet.

HelseOmsorg21 «skal legge grunnlaget for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse- og omsorgsområdet. Formålet er å fremme en kunnskapsbasert folkehelsepolitikk, helse- og omsorgstjenester som kjennetegnes av høy kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og effektivitet, i tillegg til utvikling av kunnskapsbasert næringsliv innen feltet og nasjonal økonomisk utvikling.»

På hjemmesidene til HelseOmsorg21 ligger rapportene og du har fortsatt noen dager fram til 17. januar på å sende inn kommentarer. Det er viktig at dette blir en strategi som er godt forankret hos flest mulige interessenter. Rapportene har allerede ført til flere oppslag i Dagens Medisin.

Gruppen som har utarbeidet delrapporten om næringsutvikling har formulert tre hovedmål. Det er at helse og omsorg må bli et næringspolitisk hovedområde, at innovasjonssystemet bidrar til tredobling av verdiskapningen og at det blir en satsing på innovative offentlige anskaffelser.

Ut fra disse hovedmålene har de satt opp delmål og hvilke tiltak som må til for å oppnå ønsket resultat. Hvilke tiltak må for eksempel gjennomføres for at Norge skal bli ledende i bruk av offentlig anskaffelser innenfor helse og omsorg for å skape et hjemmemarked for helsenæringer?

Gruppen har foreslått fire tiltak. Det første er at insentiver og tiltak for innovative anskaffelser styrkes og videreutvikles. Det bør blant annet settes måltall for innovative anskaffelser i helseforetakene og kommunene. Det andre tiltaket er at virkemiddelapparatet støtter slike prosjekter og tilbyr risikoavlastning. Det tredje tiltaket er å innføre en risikoavlastende tilskuddsordning for offentlige anskaffelser på 500 millioner årlig. Det fjerde tiltaket er å opprette et nasjonalt kreftmedisinfond som sikrer rask og lik tilgang til nye, godkjente innovasjonsprodukter.

Det er et stort potensial i helse- og omsorgssektoren for å få et tettere samspill med næringsaktører. Det er ikke vanskelig å innrømme at vi som arbeider i universitetssektoren innen helse har vært alt for lite opptatt av å bidra til næringsutvikling. Landet trenger nye arbeidsplasser og vi trenger nye løsninger for å få mer effektive og kvalitativt bedre tjenester. Denne rapporten viser hvordan vi kan lykkes med mer næringsutvikling.

Tilsvarende finner du mål og tiltak fra de andre arbeidsgruppene i delrapportene om forskningskvalitet og internasjonalisering, kunnskapssystemet, kommunesektoren og global helse.

Det er utrolig spennende å lese disse rapportene og ikke minst se hvordan de ulike rapportene overlapper hverandre på en positiv måte.

Et viktig punkt i flere av rapportene er hvordan vi kan få til mer forskning i kommunehelsetjenesten. I rapportene foreslås for eksempel opprettelse av regionale samarbeidsorgan mellom kommunehelsetjenesten og akademia, lovpålagt forskningsplikt i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, etablering av forskningsnettverk, opprettelse av et primærhelsetjenesteregister, styrket infrastruktur for forskning i kommunene, styrke kommunenes kompetanse til å bestille og delta i forskning og kompetansemegling som samarbeidsmodell mellom kommune og akademisk miljø.

Den store utfordringen med økt forskning i kommunehelsetjenesten vil bli å sikre kvaliteten. Derfor må vi bygge gode strukturer som sikrer nettverk, samarbeid, veiledning, kvalitetssikring og ikke minst rekruttering av gode forskere. Hvis vi ikke lykkes med å bygge opp gode bærekraftige forskningsmiljøer så kan det motvirke rekrutteringen av dyktige helsearbeidere i kommunehelsetjenesten. Vi skal heller ikke glemme at dårlig forskning er en etisk utfordring ved at pasienter stiller opp i den tro at forskningen er til nytte for samfunnet.

Jeg håper dette blogginnlegget gjør at du får lyst til å lese de fem delrapportene. Hvis du i tillegg blir inspirert til å sende inn kommentarer så tror jeg at alle vi som er sentrale i arbeidet med å utvikle strategien blir fornøyd.

Powered by Labrador CMS