Strategi eller Berlin

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Berlin eller Trondheim. European Medical Research Councils eller arbeid med fakultetets strategi. Frykten for å bli akterutseilt i Berlin ble avgjørende. Kanskje gjorde det inntrykk at kollegaer som satt fast i Kina, begynte å vurdere den transsibirske jernbanen.

Askeproblemene vi opplevde endret mange reiseplaner og ga sikkert mange andre også endrede timeplaner. Det ga meg tid til å reflektere over hvilke veivalg NTNU og Det medisinske fakultet bør gjøre framover for å være et ledende universitet og et attraktivt fakultet.

NTNUs strategi heter ”NTNU 2020 – internasjonalt fremragende” og er fra 2006. Nå har styret vedtatt at strategien skal videreutvikles og det gir oss muligheten til å se om vi bør justere fakultets og instituttenes strategier. Styret har signalisert at visjonen om å være et internasjonalt anerkjent og fremragende universitet ligger fast. Det krever at vi lykkes på Det medisinske fakultet.

All strategi innebærer at man prioriterer enkelte områder og velger bort andre. Det er alltid en utfordrende prosess fordi ingen ønsker å være blant de som får mindre ressurser. Samtidig krever et medisinstudium at vi har fagfolk som dekker alle de ulike fagene med forskningsbasert undervisning. Det nytter ikke å utdanne leger som mangler kunnskap om øre-nese-halssykdommer eller hudsykdommer.

Løsningen er å prøve å finne forskningsplattformer og tematiske satsinger som kan samle mange ulike forskere i større grupper. Hos oss ønsker vi spesielt at basalforskere og klinikere har et tett samarbeid. Sannsynligheten er også større for å lykkes når flere forskere jobber sammen.

Translasjonsforskning er en av tre hovedsatsinger ved Det medisinske fakultet. Hensikten er å styrke forbindelsen mellom grunnleggende forskning, pasientnær klinisk forskning og implementering i helsetjenesten. Vi har utformet det nye universitetssykehuset slik at det er minst mulig avstand mellom basalforskerne og pasientbehandlingen.

En annen hovedsatsing er medisinsk teknologi. Forutsetningen for denne satsingen er nærheten til de beste teknologimiljøene i Norge. Vi ønsker å bidra til en kostnadseffektiv utvikling og bruk av teknologi for diagnostikk og behandling.

Den tredje hovedsatsingen er helseundersøkelser og biobanker. Fortrinnet vårt er at vi har ansvaret for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og et nært samarbeid med Helse Midt-Norge. Vi ønsker å bidra til at opplysninger og biologisk materiale som er samlet inn i helseundersøkelser eller i helsetjenesten skal gi bedre folkehelse og økt livskvalitet.

Vi tenker ikke å endre strategien vår, men kanskje uttrykke enda sterkere samfunnsoppdraget vårt og få fram hvordan vi kan bidra til å løse både de nasjonale og globale helseutfordringene. For å løse disse utfordringene så trenger vi også langsiktig grunnleggende forskning.

Vi har diskutert om vi i tillegg til de strategiske satsingene, skal gjøre som i Forskningsmeldingen (St.meld.nr. 30 (2008-2009)) å operere med tverrgående mål for all forskningsaktivitet. Det kan være høy kvalitet i forskningen med evne til å prioritere de beste, internasjonalisering, globalt perspektiv, styrke primærhelsetjenesten og etisk refleksjon.

Her har jeg nevnt forskningsstrategien. I tillegg har vi strategi for utdanning, nyskaping, formidling og organisasjon. På disse områdene må vi på tilsvarende vis være villige til å prioritere og bruke ressursene på utvalgte satsinger. Visjonen som skal prege alle områdene våre er ”Kunnskap, ferdigheter og holdninger for bedre helse”.

Alle institusjoner trenger å gjøre strategiske valg. Derfor jobbes det med dette på alle de universitetene vi ønsker å sammenlikne oss med. Uansett økonomisk handlingsrom, så må det gjøres bevisste valg om hva man ønsker å oppnå og hvilke veivalg som er nødvendige.

I slike prosesser er det viktig at alle ansatte har muligheter til å komme med innspill. Kanskje kan dette blogginnlegget bidra til at du tenker over hva institusjonen din bør satse på – eller hva du synes vi bør satse sterkere på. Er du spesielt interessert kan du se om du synes at vi lykkes med strategien ved å se på hva vi oppnådde i fjor.

Uansett så trenger man tid når man skal tenke på de langsiktige veivalgene. Slik ble askestoppen til strategitopp.

Powered by Labrador CMS