(Foto: Shutterstock)

Kliniske studier – veien til bedre behandling

Hvis du blir syk ønsker du å få god behandling. For å vite om behandlingen virker, trenger vi bevis. Da må vi forske. 20. mai markerer vi The International Clinical Trials Day - dagen for å løfte frem viktigheten av kliniske studier.

Klinisk forskning er nøkkelen til medisinsk utvikling! Dersom vi blir syke ønsker vi naturligvis at diagnostikken er nøyaktig. Dessuten ønsker vi at behandlingen faktisk hjelper og ikke gir oss unødvendige bivirkninger. For å sikre dette, trenger vi håndfaste bevis og da må det det forskes systematisk over mange år.

Bedre behandling og færre bivirkninger

Vi må gjennomføre gode kliniske studier (forskerne tester på mennesker) hvor datainnsamling og analyse er så pålitelige som mulig. Ikke minst må resultatene blir gjort kjent for offentligheten, slik at klinikere, forskere og alle involverte kan bygge videre på kunnskapen utviklet av andre.

Slik kan klinikerne forbedre standardbehandlingen. Og pasientene får bedre effekt og reduserte bivirkninger. Kliniske studier er også en viktig forutsetning for å utvikle behandling til pasientgrupper som ikke har et eksisterende tilbud.

Historiens første kontrollerte kliniske studie?

Mennesker har alltid forsøkt finne midler mot sykdom og helseplager. Et godt dokumentert forsøk startet 20. mai 1747. James Lind, offiser i den britiske marine, ønsket å finne en behandling mot skjørbuk. Sykdommen var et stort problem for den britiske flåten. Mannskapet ble slappe, fikk blødninger, kroppen hovnet opp, og tenner løsnet. Uten behandling er sykdommen dødelig, og skjørbuk tok livet av opptil halvparten av mannskapet på lange reiser.

Studien viste at citrusfrukter kurerte skjørbuk. Dette fikk stor betydning for helsen til engelske sjømenn. Helt opp til våre dager har de fått servert limejuice eller tilsvarende om bord på båter. Dette gav opphav til at engelske sjømenn ble kalt «Limeys». Senere fant man at det var askorbinsyre, C-vitamin, i citrusfruktene, som kurerte skjørbuken.

Vil du være med - spør om kliniske studier!

En klinisk studie planlegges over lang tid. Pasientgruppen og behandlingen som skal prøves ut beskrives nøye. Strenge etiske og andre lovpålagte krav må innfris og det kreves godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og andre offentlige instanser.

Av og til annonseres studier i avisen, på sosiale medier eller via et oppslag på et legekontor. Det vanligste er likevel at helsepersonell på sykehus er kjent med hvilke studier som pågår og fortløpende spør aktuelle pasienter om de ønsker å delta.

På helsenorge.no eller på sykehusenes nettsider, finner du en oversikt over kliniske studier som pågår i Norge. Hvis en av disse studiene er aktuell for deg, får du god informasjon om studien her.

For enkelte sykdomsgrupper, for eksempel kreft, gir deltakelse i en klinisk studie muligheter for å få behandling som ennå ikke er tatt i bruk rutinemessig. Deltakere i en klinisk studie blir fulgt opp fra sykehuset, for å sikre at eventuelle bivirkninger håndteres på en god måte og at alle data samles inn som planlagt. Er du pasient eller pårørende kan du gjerne spørre om aktuelle kliniske studier både på sykehuset og hos fastlegen!

Stor innsats fra mange miljøer!

Klinisk forskning er møysommelig arbeid. Det krever tett samarbeid mellom mange mennesker og over lang tid.

Studiene skal gjøres for og med pasienter og pårørende. De må involveres i planlegging og gjennomføring for å sikre at forskningsspørsmålene er relevante, at resultatene blir nyttige og at studien er gjennomførbar. I alle deler av sykehusets virksomhet er brukermedvirkning en forutsetning. For deg som deltar i en studie, sørger studiesykepleiere og studiekoordinatorer for at dine rettigheter ivaretas og at alt det praktiske og administrative tas godt hånd om. Kompetente klinikere har det medisinske ansvaret.

Ved Oslo universitetssykehus HF har vi et stort støtteapparat. Vi hjelper forskerne med å søke penger, gir råd om statistikk og andre spørsmål knyttet til design av studien. Videre er vi behjelpelige med praktisk gjennomføring av studien.

Sykehuset har også et eget selskap, Inven2. De samarbeider med legemiddel- og utstyrsfirmaer om kliniske studier og med forskerne for å etablere selskaper og produkter basert på sykehusets forskning. Gjennomføring av kliniske studier krever kompetanse, samarbeid, infrastruktur og dedikasjon – kliniske studier er en naturlig del av aktiviteten i et universitetssykehus!

Nasjonal og internasjonal satsing for flere studier

Det er et sterkt politisk ønske om flere kliniske studier. Sykehusene har fått beskjed om at kliniske studier må prioriteres og integreres i sykehusenes behandlingstilbud. Vårens Helsenæringsmelding understreker viktigheten av klinisk forskning for å utvikle bedre behandling.

Studier finansieres gjennom offentlige midler og bidrag fra pasientforeninger og private aktører og stiftelser. EU er også en viktig aktør, og samlet gir dette årlig store summer til kliniske studier i Norge. Legemiddelindustrien er en viktig pådriver, og godt samarbeid mellom dem og sykehus og legekontor for å teste ut deres produkter, er en fordel for alle parter.

Vi ser også en økt etablering av selskaper som utvikler medisinsk utstyr, digitale hjelpemidler med mer. Oslo universitetssykehus HF har et betydelig antall slike samarbeidsprosjekter gående til enhver tid. Dette er nødvendig for å opprettholde omfanget og fremdrift i utvikling av bedre behandling. For å få til flere kliniske studier kreves et felles løft!

#SpørOmKliniskeStudier #ICTD2019

Blogginnlegget er oppdatert 02.03.20.

Powered by Labrador CMS