Gutter i videregående skole liker kroppsøving bedre enn jenter gjør

(Foto av fotballgutter på forsiden: Colourbox)

I UNGDATA-materialet er elevene spurt om hvor godt de liker kroppsøvingsfaget på en femdelt skala fra «svært godt» til «svært dårlig». Totalt oppgir 71,1 prosent av elevene at de liker kroppsøving svært godt» (44,2 prosent) eller «godt» (25,9 prosent).

Tilsvarende tall for grunnskolen (se tidligere innlegg) er 88,6 prosent, hvorav 63,8 prosenty svarte «veldig godt» og 24,8 prosent svarte «godt». Dette indikerer at andelen elever som liker faget er synkende fra grunnskolen til videregående. Tidligere innlegg viser også at det samme er tilfelle innad i grunnskolen (fra 5. til 10. trinn).

Videre ønsker vi å se nærmere på hvor godt elevene liker kroppsøving fordelt på trinn og kjønn i videregående. Våre analyser viser at det er liten forskjell i hvor godt elevene liker kroppsøving fordelt på VG1, VG2 og VG3. Dette gjelder både for gutter og jenter. Derfor vil vi i de kommende analyser fokusere på forskjeller mellom gutter og jenter.

Når vi sammenligner svarfordelingen for gutter og jenter finner vi en vesentlig forskjell for svarkategorien «svært godt». 54,3 prosent av guttene oppgir at de liker faget «svært godt» mot 35 prosent av jentene. For alle andre svarkategorier er andelen blant jenter høyere sammenlignet med gutter. Våre analyser viser at disse forskjellene ikke er tilfeldige (p<0,05).

Dette viser at kroppsøving på videregående er et fag hvor guttene finner seg bedre til rette enn jentene. Tilsvarende funn for grunnskolen har vi tidligere formidlet i andre innlegg. Med bakgrunn i dette kan det se ut til at kroppsøving, uavhengig av alder, er et fag som treffer guttene bedre enn jentene.

Hva skyldes dette?

Powered by Labrador CMS