Kroppsøving i morgendagens skole: Fornyelse eller utryddelse?

(Foto av gutt på forsiden: Colourbox)

Både norsk og internasjonal forskning viser at det er uklart hva elevene skal lære i kroppsøving. Både historisk og i dag har det vært en til dels opphetet diskusjon rundt hva elevene skal lære. Noen hevder at elevene først og fremst har kroppsøving for å lære idrettslige teknikker. Andre vektlegger helse. Det er også de som mener at faget er et danningsfag. Dans og friluftsliv har også sine tilhengere. Etter 2015 har svømming blitt satt tydeligere på dagsorden.

Fra forskningshold har det blitt hevdet at det er et gap mellom den formelle (skrevne) læreplanen og praksis (den praktiserte læreplanen).

 Vi har derfor spurt elevene om hva de selv mener at de lærer i kroppsøving.

Resultatene viser at elevene mener de lærer «at det er gøy å være i aktivitet», «fair play», «mange forskjellige idretter» og «om trening og en sunn livsstil».

Derimot mener elevene at de IKKE lærer dans, svømming og friluftsliv.

Det er ingen store forskjeller mellom hva gutter og jenter svarer.  Når vi sammenligner barne- og ungdomstrinn, er det imidlertid noen forskjeller. Det ser ut til at flere elever på ungdomsskolen mener at de lærer fair play. Å lære ulike danser ser også ut til å være mer fremtredende på ungdomsskolen.

Våre funn viser at elevene opplever at de lærer både idrett, helse og danning. Men ikke friluftsliv, svømming og dans. Dette viser at elevene lærer seg deler av den kompetansen som skrives frem i læreplanen. Samtidig kan det virke som aktivitetsformer som dans, friluftsliv og svømming blir nedprioritert. Da disse aktivitetsformene faktisk skrives tydelig frem i læreplanen, kan det virke som det er et gap mellom den praktiserte læreplanen og den skrevne læreplanen med sine mange målformuleringer.

Våre funn viser at det er et stort behov for en grundig utredning av hva som skal være kroppsøvingsfagets kjerneelementer i den kommende læreplanen.

David Kirk, en av verdens fremste forskere på kroppsøving, har skissert tre mulige scenario for kroppsøvingsfaget i fremtiden; «mer av det samme» (slik det er i dag), «radikale reformer» (store endringer) eller «utryddelse». Kirk frykter at «mer av det samme» før eller senere fører til «utryddelse» av kroppsøving som skolefag.

For å unngå at kroppsøving blir utryddet som selvstendig skolefag, mener vi at læreplanen må bli tydeligere. For at dette skal skje, må kjerneelementene komme tydelig fram i morgendagens læreplan. 

 

NB: Utdanningsdirektoratet har satt i gang arbeidet med å utarbeide kjerneelementer for kroppsøvingsfaget, og gruppen som har fått dette mandatet ferdigstiller sitt arbeid sommeren 2018. Klikk på lenken under for mer informasjon rundt dette. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/samli...

Powered by Labrador CMS