Mange jenter mister gymgløden med alderen

Skrevet av: Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie, Vidar Hammer og Lars Bjørke

(Foto på forsiden: Colourbox)

Funnene vi skrev om i innlegget «Kroppsøving - et fag mange elever liker» viser at kroppsøving er populært.  I dette innlegget ønsker vi å gå nærmere inn på hvordan klassetrinn og kjønn spiller inn på hvor godt de liker faget.

Figuren under viser at i overkant av 80 prosent av guttene liker kroppsøving veldig godt på 5. trinn. Deretter er det en gradvis reduksjon i denne andelen ettersom guttene blir eldre.  Andelen som liker faget godt stiger noe fra 5. -8. trinn, mens andelen som liker faget verken godt eller dårlig synker noe fra 5. -7. trinn før den holder seg relativt stabil.

Figuren under viser at over 70 prosent av jentene liker kroppsøving veldig godt på 5. trinn. Ettersom jentene blir eldre reduseres andelen ganske betraktelig. Av jentene på 10. trinn er det omlag 4 av 10 som liker kroppsøving veldig godt. Det er verdt å merke seg at andelen som liker kroppsøving godt eller verken godt eller dårlig har en motsatt tendens.

Her blir andelen gradvis større ettersom jentene blir eldre. Det kan tyde på at mange av jentene går fra å like faget veldig godt over til godt eller verken godt eller dårlig ettersom de blir eldre.

Det er altså en vesentlig reduksjon i andelen som liker kroppsøving veldig godt fra 5. trinn til 10. trinn for begge kjønn. Allikevel ser vi at tendensen er enda tydeligere for jentene.

Andelen som liker faget veldig godt, er høyere blant gutter på alle trinn, men forskjellen er størst på ungdomstrinnet. Kan dette være en indikasjon på at faget blir mer og mer på guttenes premisser?

Vi har ikke grunnlag for å slå fast dette, men det er et spørsmål det er grunn til å gå nærmere inn på.

Vi har også tatt for oss svarkategoriene dårlig og veldig dårlig. Tendensen med at jenter liker seg mindre i faget, og særlig ettersom de blir eldre, vises også her. På 5. trinn er det 1,5 prosent av jentene som oppgir at de liker kroppsøving dårlig eller veldig dårlig – 10. trinn er det 10 prosent! Tilsvarende tall for guttene er 1,3 prosent på 5. trinn og 4,7 prosent på 10. trinn.

Hva tenker dere om at gutter liker faget bedre enn jenter? Og hvorfor blir andelen som liker faget veldig godt lavere ettersom elevene blir eldre?

På et senere tidspunkt vil vi bruke data fra UNGDATA undersøkelsen til å analysere samme spørsmål for elever på videregående. Det blir spennende å se hvordan elevene der oppgir at de liker kroppsøving!

Powered by Labrador CMS