Bjørn på vandring forbi et viltkamera . Foto viltkamera.nina.no

Bjørn- og tamreinprosjektet i Idre er i gang

NINA og Idre sameby i Sverige har startet feltstudier av hvor ofte brunbjørn dreper reinkalv. De tre første bjørnene er merket med GPS-halsbånd og skal følges nøye i kalvingstiden.

Halsbåndene vil ta en posisjon hvert 5. minutt i tre uker når reinen kalver, og alle steder der bjørnene har vært i mer enn 10 minutter vil bli oppsøkt i felt og undersøkt for rester etter reinkalver.

Kan stå for betydelige tap

Tidligere studier fra skogsområder i Norrbotten i Sverige har vist at en bjørn som opptrer på kalvingslandet kan stå for en betydelig andel av tapet av kalv i en tamreinbesetning (les rapport her). Det er et ønske fra reinnæring og rovviltforvaltningen at det skaffes tilveie mer kunnskap om hvor ofte bjørnene dreper reinkalv fra områder der reinen kalver i fjellet. Kunnskapen kan benyttes til å utvikle og forbedre dagens erstatningsordning i Norge.

Det fireårige prosjektet finansieres av Miljødirektoratet i Norge og utføres i et samarbeid mellom Idre sameby i Sverige og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Norge.

Du kan følge prosjektet her på Rovdyrbloggen og prosjektets facebook side.

Den første bjørnen i prosjektet ble radiomerket 22. april og var en ung hunn på 66 kg som fikk navnet Tova. Foto: Bjørn- og tamreinprosjektet, NINA.

De første bjørnene har fått GPS-sender

De tre bjørnene ble fanget og påsatt radiosender 22 og 23 april i år. Prosjektet har vært på utkikk etter bjørner siden starten av april, men sporingsforholdene har vært vanskelige etter at bjørnene startet å komme ut av hiene. Fint vær uten snøfall og skare om natten gjorde det vanskelig å finne bjørnene. Etter mange dager med skare om natten ble det endelig to milde netter slik at det var mulig å spore bjørner som vandrer om natten og finne dem på dagtid. Bjørnene ble sporet opp med snøscooter og ble skutt med bedøvelsespil fra helikopter. Bjørnene som ble fanget var en ung hunn 66 kg som fikk navnet Tova, en ung hann 150 kg som fikk navnet Knallen og en fullvoksen hunn 100 kg som fikk navnet Haga. Alle bjørnene fikk halsbånd med GPS og iridium satellitt-telefon.

Skal finne drapstakt

Feltundersøkelser av de merkede bjørnene vil danne grunnlaget for beregninger av drapstakten, det vil si hvor mange reinkalver de radiomerkede bjørnene dreper i løpet av en sesong. I tillegg til GPS og iridium satellittelefon er den ene bjørnens halsbånd også utstyrt med videokamera. Kameraet tar en ti sekunder video hver gang halsbåndet tar en GPS-posisjon. Disse videoene vil bli analysert i ettertid for å undersøke om alle kalver blir registrert ved feltbesøkene og for å undersøke hvordan bjørnen oppfører seg på kalvingslandet.

Reinen og bjørnens områdebruk

I slutten av juni vil videohalsbåndene tas av bjørnene og erstattes av et GPS-halsbånd uten videokamera, slik at helårs-området og plasseringen av hiet lokaliseres. Idre sameby har GPS-halsbånd på rein som nyttes for den ordinære reindriften. Data fra disse vil bli benyttet i prosjektet for å sammenligne arealbruken mellom reinen og bjørnene, både under kalvingen og i resten av året. Utover den mest intensive kalvingen vil bjørnens halsbånd bli programmert til å ta en posisjon i timen frem til den går i hi. Dette vil gi data på bjørnens habitatbruk gjennom hele kalvingsperioden og overlapp med kalvingsland, samt bjørnens helårsområde som kan sammenlignes med reinens bruk av området.

Powered by Labrador CMS