Et GENIalt kinderegg

Av Else Grete Broderstad, faglig leder, Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet.

 

GENI - Joint Master Degree in Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas (Foto: Bjørn Hatteng)
GENI - Joint Master Degree in Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas (Foto: Bjørn Hatteng)

Her vil jeg fortelle om et nytt studieprogram som igangsettes som et pilotprosjekt nå i 2015. Det lyder navnet Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas (GENI) – et fellesmasterprogram mellom UiT Norges arktiske universitet og University of Saskatchewan i Canada. Du tenker kanskje «hvorfor enda et nytt studieprogram?». Har ikke studentene nok av spennende studieprogram å velge mellom, ikke minst innenfor de tematiske områdene som dette nye GENI programmet skal dekke? I statsvitenskap lærer studentene om styringsordninger, og alle høyere utdanningsinstitusjoner med respekt for seg selv har studietilbud som inkluderer entreprenørskap og innovasjon. Hva er så det nye her?  

 

I nord; for nord

Det nye er at GENI-programmet vil ha et særegent nordlig ståsted. Gjennom programmet vil studentene bidra i viktige diskusjoner om situasjonen i nordområdene. Obligatoriske emner er Northern Resource Economics and Policy; Northern Governance; Circumpolar Innovation and Entrepreneurship; Methodology and Planning; Academic and Professional Writing & Consultations and Negotiations. I studiet av sirkumpolare styringsordninger vil forskjeller og likheter studeres, hvem deltar i styringen og på hvilket nivå? Søkelys settes på utvikling i nord med vekt på urfolks- og lokalsamfunns rettigheter og kulturell utvikling. Et gjennomgripende nordområdefokus vektlegger politiske styringsutfordringer knyttet til utvinningsindustri, bruk av naturressurser og tradisjonelle næringer. Hvilke erfaringer har urfolk gjort når det gjelder konsultasjoner og forhandlinger, og hvordan kan dette nyttiggjøres i en nordlig og arktisk ramme? Hvordan kan studentene dra nytte av de erfaringer som urfolk i Canada har med forhandlinger og konsultasjoner? Hva er nordlige realiteter, og hvilke strategier trengs for å fremme innovasjon i nordlige samfunn? Hvilke suksesshistorier finns når det gjelder nordlige innovasjonsinitiativ?

 

Feltskoler og fleksibel utdanning

Dette er bare noen av spørsmålene som vil håndteres i GENI-programmet. Masterstudiet vil som sagt bygge kompetanse innenfor feltene governance eller samstyring, konsultasjoner og entreprenørskap i urfolks- og øvrige nordlige samfunn. Mobilitet er en integrert del av programmet. Studentene må delta på kortvarige utvekslinger i form av feltskoler, både i det nordlige Saskatchewan og Nord-Norge. Her starter vi ikke på bar bakke. Vi har allerede gode erfaringer med kanadiske studenter på feltskole i Kirkenes, og studenter fra UiT Norges arktiske universitet har også besøkt La Ronge i den nordlige delen av provinsen Saskatchewan.

 

Fleksibel utdanning og internettbasert undervisning vil være en del av alle obligatoriske emner i programmet. Studiet tilbys ved hjelp av fleksible løsninger over seks semestre, istedenfor den vanlige lengden på fire semestre. Det betyr at studentene kan kombinere arbeid med studier. Det er ikke nødvendig å flytte til Tromsø eller Saskatoon for å ta dette masterprogrammet. Lesesal og klasserom byttes ut med kjøkkenbordet hjemme, det eneste som trengs for å delta på forelesninger og diskusjoner er en laptop og nettilgang.

 

Skreddersydde praksisopphold

Programmets kronjuvel er internship-kurset. Gjennom et praktikantopphold skal studentene utføre anvendt forskning. Programmet gir studentene en unik mulighet til å få arbeidserfaring i næringsvirksomhet, og hos myndigheter og urfolksorganisasjoner. Dermed vil de få arbeidserfaring innenfor områder som forvaltning av naturressurser, konsultasjoner og forhandlinger, næringsutvikling og andre governance-spørsmål i det sirkumpolare nord.  På denne måten kombinerer studieprogrammet aktuelle problemstillinger med praksis og studentmobilitet.

 

Og ikke minst; her handler det ikke bare om kapasitetsbygging og læring hos studenter og lærere i programmet. Det handler vel så mye om læring og kunnskapsbygging hos de organisasjoner og institusjoner som bidrar som vertskap. Gjennom å være praksisvertskap kan organisasjoner og institusjoner dra nytte av motiverte studenter som bidrar med ulike typer skreddersydde analyser og evalueringer. De uteksaminerte studentene vil inngå i et internasjonalt nordlig nettverk der de kan dele erfaring og felles forståelse for hvordan spenninger mellom aktører med legitime interesser i nord best kan håndteres.

 

Derfor inviterer vi studenter til å søke opptak på GENI masteren innen fristen 1. mai 2015. 

 

For mer informasjon om programmet, se her

 

P.S. Bildet først i teksten er laget av senterets grafiske formgiver Bjørn Hatteng

Powered by Labrador CMS