Søre Sunnmøre først ute med å kartlegge marint miljø etter nytt system

Industri og verdiskaping trenger kunnskap om marin natur - Norge har en lang kyst med mange aktører som har ulike interesser og ulike krav til forvaltning og håndtering av konflikter. Det er et stadig økende press på kyst- og havområder og det er derfor av stor betydning at man får kartlagt og avgrenset den marine naturen, inkludert også ressurser og sårbare områder. Men man kan ikke forvalte, planlegge og skape verdier hvis man ikke hvet hva som er hvor. Ønsket om utvikling og aktivitet i kystsonen (inkludert industri) forutsetter god kunnskap om det marine miljøet, inkludert kart over arter og naturtypers utbredelse. Økt kunnskap marint vil altså gi muligheter for en bærekraftig bruk og utvikling av kystsonen.

Nasjonal kartlegging av marin natur pågår - I 2003 startet Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold - kyst. Den praktiske feltkartleggingen startet i 2007 med mål om å kartlegge og verdisette et utvalg av natur og funksjonsområder på kysten for kommunene. Utvalget av natur (på bunnen) og funksjonsområder ble gjort på bakgrunn av at de var spesielt artsrike, var levested for spesielle arter, bestander og biologiske samfunn, hadde spesielle miljøforhold eller var spesielt utsatt for menneskelige aktiviteter og påvirkninger. Denne kartleggingen er fortsatt pågående og Møre og Romsdal kartlegges i perioden 2015-2019.

Men nå skal vi starte med et nytt kartleggingssystem - I følge Meld. St. 14 (2015-2016), «Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold» skal type- og beskrivelsessystemet «Natur i Norge» (NiN) legges til grunn for all kartlegging av naturtyper i offentlig regi. NiN-systemet håndterer variasjonen i alle naturmiljø i Norge, «fra de store havdyp til de høyeste fjell, og fra Skagerrak i sør til Svalbard og Polhavet i nord». Det er altså veldig forskjellig fra hvordan ting har blitt gjort til nå.      

Søre Sunnmøre først ute - Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet (Styringsgruppen), Norsk institutt for vannforskning, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse (Arbeidsgruppen, koordinert av NIVA) har utarbeidet en prosjektbeskrivelse med mål om å øke det marine kunnskapsgrunnlaget og, i samarbeid med relevante institusjoner, utvikle metoder for å starte arbeidet med marin naturtypekartlegging etter den nyeste versjonen av NiN (versjon 2.0), med Søre Sunnmøre som pilotområde. Styringsgruppen og Arbeidsgruppen ønsker at pilotprosjektet danner grunnlaget for videre arbeid, slik at arbeidet med å øke kunnskapsgrunnlaget og videreutvikle NiN fortsetter i årene framover.

Høyoppløselige grunnkart er frigitt for Søre Sunnmøre - Søre Sunnmøre er unikt nasjonalt ved at høyoppløselige grunnkart (bunndyp og substrattype) er frigitt, noe som er en forutsetning for å kunne utarbeide marine naturtypekart med høy presisjon og med høyt detaljeringsnivå. Samtidig vil prosjektet være starten på et arbeid med å utvikle metoder for å kartlegge naturtyper etter NiN-metodikk, som vedtatt av Stortinget. Pilotprosjektet, med de detaljerte dybdemodellene og kartene over substratforhold, vil representere det beste man kan få til med de dataene som foreligger, uten omfattende feltarbeid.

Viktig med dialog når dybdedata samles inn - På Søre Sunnmøre ønsker Kartverket å bruke grønn laser (LiDAR) for å kartlegge bunnforhold i de grunneste områdene helt inne ved land. Det er viktig å få et tidlig samarbeid med Kartverket i forbindelse med deres LiDAR-kartlegging slik at vi kan legge inn ønsker/bestillinger på hva som skal samles inn, tas vare på og prosesseres av LiDAR-data for best å kunne bruke dette til identifikasjon av marin natur.

 

.

Powered by Labrador CMS