Allemannsretten er en sentral forutsetning for utøvelsen av friluftsliv og naturbasert reiseliv i flere nordiske land.
Allemannsretten er en sentral forutsetning for utøvelsen av friluftsliv og naturbasert reiseliv i flere nordiske land.

Ny bok: Nordiske perspektiver på naturbasert reiseliv

Globalt sett er den nordiske regionen en svært viktig arena for naturbaserte aktiviteter og opplevelser.

Naturopplevelsene har vært en viktig ingrediens i reiselivet helt siden turismens barndom. På attenhundretallet startet oppdagelsesturene i Alpene, og i denne pionertiden begynte også engelske lorder å fiske laks i norske elver. Naturbaserte opplevelser er også en sentral del av det moderne reiselivet, og under koronapandemien har friluftslivet fått et ytterligere oppsving mange steder.

Nordic Perspectives on Nature-based Tourism

Dette blogg-innlegget er basert på introduksjonen og konklusjonen i boken Nordic Perspectives on Nature-based Tourism som ble publisert i 2021, og er tilgjengelig her: Nordic Perspectives on Nature-based Tourism (e-elgar.com)

Fredman, P., & Haukeland, J. V. (2021). Nordic perspectives on nature-based tourism. From place-based resources to value-added experience. Edward Elgar Publishing

Reiseliv er et relativt nytt forskningsområde, og analyser av det naturbaserte reiselivet befinner seg i skjæringsflaten mellom samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Naturbasert reiseliv påvirkes i stor grad av sosiale og økonomiske faktorer, men også tilgangen på og utnyttelsen av naturressursene spiller en viktig rolle for reiselivets utvikling.

Fra turistenes ståsted er naturen en arena for gode opplevelser, velvære og fysisk aktivitet. For reiselivsnæringen er naturen et sted hvor opplevelser kommersialiseres til produkter som selges i et marked. Naturbasert reiseliv er avhengig av spesifikke ressurser som særpregede steder, unike naturtyper og dyrearter, men også av mer helhetlige ressurser som større økosystemer og sammenhengende natur- og kulturlandskaper.

Sidersmaking på Alvavoll frukt og sidergård i Lofthus, Hardanger
Sidersmaking på Alvavoll frukt og sidergård i Lofthus, Hardanger

Både tilreisende turister og fastboende har koblinger til natur, landskap og lokal kultur. Derfor blir disse ressursene gjerne møteplasser mellom reiseliv og lokalsamfunn. Avhengig av hvordan slike møter foregår og er organisert, oppstår muligheter for både synergier og konflikter. I utviklingen av det naturbaserte reiselivet blir hensynet til lokalsamfunnene svært viktig. Forutsetningene for innovasjon og bærekraftig regional utvikling i det naturbaserte reiselivet begrenser seg derfor ikke til egenskaper ved individuelle selskaper. Det trengs en bred og integrert forståelse av de gitte ressursene (natur, landskap, lokalsamfunn, infrastruktur), markedene (tilbud og etterspørsel, kundesegmenter), organisasjonene (nettverk, ledelse og entreprenørskap) og de naturbaserte reiselivsproduktene.

Med boken Nordic Perspectives on Nature-based Tourism – From place-based resources to value-added experiences ønsker vi nettopp å bidra til en slik bred forståelse av det naturbaserte reiselivet. I boken presenterer vi en rekke studier av naturbasert reiseliv i en nordisk sammenheng, og med utgangspunkt i Norge. Globalt sett er den nordiske regionen en svært viktig arena for naturbaserte aktiviteter og opplevelser. Allemannsretten er også en sentral forutsetning for utøvelsen av friluftsliv og naturbasert reiseliv i flere nordiske land.

I den første delen av boken, «Nordic and international perspectives on nature-based tourism», beskriver vi kjennetegn ved denne regionen, bl.a. landskapstyper og naturressurser. Vi løfter også fram noen fellestrekk ved de nordiske samfunnene, herunder de lange tradisjonene for friluftsliv, den store graden av åpenhet og tillit mellom folk og myndigheter samt de overlappende målsettingene for naturforvaltning og bærekraftig samfunnsutvikling.

Fuglekikking på Hornøya, Varanger
Fuglekikking på Hornøya, Varanger

Disse egenskapene setter også rammene for bærekraftig bruk av knappe, sårbare natur- og kulturressurser gjennom aktiv involvering av berørte lokalsamfunn. I den andre delen av boken, «Place-based resources and local communities», argumenteres det for at det naturbaserte reiselivet påvirker lokalsamfunnene både økonomisk, sosialt og miljømessig. En helhetlig tilnærming gjør det nødvendig å samordne planleggingen for natur og reiseliv utenfor og innenfor verneområdene, og på tvers av juridiske og administrative grenser.

Den tredje delen av boken, «Market dynamics and segments», drøfter turistenes interesse for aktiviteter og opplevelser i naturen. Etterspørselen etter mer spesialiserte og sofistikerte tilbud er økende, og dette gir muligheter for å utvikle nye og flere kommersielle produkter. I den fjerde delen av boka, «Firms, creativity and innovations», blir kjennetegnene ved de mange små naturbaserte reiselivsbedriftene analysert. Entreprenørene i denne sektoren er avhengig av samarbeid med andre aktører gjennom ulike typer nettverk. I tillegg til kommersielle resultater, er bærekraftig utvikling av virksomheten og lokalsamfunnet viktige målsettinger for de naturbaserte reiselivsbedriftene.

Den siste delen av boken, «Value-added experience products», viser den store variasjonen i produktutviklingen. Entreprenørenes dedikasjon til unike steder og særegen natur, deres lekenhet og oppfinnsomhet, samt utnyttelsen av et stort spekter av naturressurser og landskaper, gir store og nesten grenseløse muligheter for å utvikle naturbaserte reiselivstilbud. Den økende utbredelsen av smartteknologi bidrar også til innovasjon. Naturens rolle i såkalt ‘eventdesign’, bl.a. som visuelt bakteppe ved utendørsarrangementer, viser nok en arena for utvikling av nye produkter. Den høye graden av spesialiserte produkter illustreres videre med en analyse av norske viltturismeopplevelser – en annen form for naturbasert reiseliv som er i sterk vekst.

«Nordic Perspectives on Nature-based Tourism» er skrevet med henblikk på studier i reiseliv og andre beslektede fag (som geografi, planlegging, friluftsliv eller serviceledelse) på bachelor- eller masternivå, samt mer ressursorienterte studieprogrammer, slik som skogfag eller naturforvaltning. Boken er også nyttig for samfunnsplanleggingen og forvaltningen, reiselivsnæringen og andre som er interessert i koblingene mellom stedsbaserte naturressurser, gode opplevelser for besøkende og lokal næringsutvikling og verdiskapning.

Terrengsykling i Trysil.
Terrengsykling i Trysil.

Om forfatterne

Peter Fredman er professor i naturbasert reiseliv på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Mittuniversitetet i Sverige.
Jan Vidar Haukeland er seniorforsker på Transportøkonomisk institutt (TØI). De har begge lang erfaring med forskning, undervisning og publiseringer innen naturbasert reiseliv i de nordiske landene.
Hilde Nikoline Hambro Dybsand har nylig fullført en doktorgrad innen naturbasert reiseliv og jobber med forskning og kommunikasjon på NMBU.

Powered by Labrador CMS