Arbeid på isen for 125 år siden
Arbeid på isen for 125 år siden

Tre gode grunner for å besøke Arktis i 2021

125 år siden Frams ekspedisjon kom tilbake

Nøyaktig 125 år etter at forskningsfartøyet Fram - med Fridtjof Nansen som vitenskapelige leder - kom tilbake til Norge etter å ha driftet i isen i Arktis, vil Arven etter Nansens forskere besøke området igjen med Norges nye forskningsfartøy «Kronprins Haakon». Dette jubileet er den første av flere grunner til at det er på tide å besøke og utvide vår utforskning av det arktiske bassenget akkurat nå.

Da Fridtjof Nansens ekspedisjon ble avsluttet i august 1896, hadde teamet hans oppdaget det dype arktiske bassenget. Siden det tidligere ble antatt at det sentrale Polhavet var et grunt sokkelhav, ble de overrasket over de store dypene på > 3000 m. De hadde også med seg bevis for den Transpolare driften, en havstrøm som krysser det arktiske bassenget, samt hvordan havstrømmer fra lavere breddegrader kommer inn og påvirker Polhavet.

Et Arktis i endring oppfordrer til bedre forståelse

For tiden endrer det arktiske bassenget seg på mange måter som følge av stigende globale temperaturer. Det er den andre gode grunnen for å rette oppmerksomheten mot det arktiske bassenget . Vi har nemlig begrensede mengder fysiske, kjemiske og biologiske data, og spesielt tidsserier, fra den sentrale arktiske regionen.

Det minkende havisdekket er imidlertid godt dokumentert, det samme er den regionale ferskvannsakkumuleringen i Beaufort virvelen, en sirkulær overflatestrøm over den amerikansk-asiatiske delen av det arktiske bassenget. Det skjer også noe lignende med Nord -Atlanteren i den eurasiske sektoren, inkludert en ekspansjon nordover av atlantiske arter. De siste isdriftsprosjektene Norwegian Young sea ICE cruise 2015 (N-ICE 2015) og Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAiC 2019/2020) har gitt verdifulle data om sesonalitet i både det fysisk-kjemiske miljøet og biologisk dynamikk over perioder på 6-12 måneder.

Likevel mangler vi forståelse for hvordan systemet fungerer og endres på regionalt nivå, og også hvordan forskjellige regioner er sammenkoblet i en pan-arktisk skala . Dette gapet krever en oppfølging av grunnforskningen som ble utført under N-ICE og MOSAiC.

Arven etter Nansen-prosjektet, som er Norges felles arktiske marinvitenskapelige innsats, har siden 2018 undersøkt det sesonalt isdekte og raskt skiftende nordlige Barentshavet.Prosjektet dekker både sesonal og mellomårsvariasjon langs en klimatisk gradient over Barentshavssokkelen, sokkelkanten og det tilgrensende dype arktiske basseng et.

I år, for å hedre Nansens retur med Fram for 125 år siden, vil vi zoome ut og utvider klimaforskningen over hele Nansenbassenget, Gakkelryggen og inn i Amundsenbassenget i det sentrale Polhavet. Motivasjonen vår er å bedre forstå i hvilken grad endringer observert på sokkelen og i det innstrømmende atlantiske vannet forplanter seg inn i det arktiske bassenget. Dessuten er de dypere delene av bassenget, som er fylt med eldre vann, ikke godt nok undersøkt. Undersøkelsen vår er tverrfaglig, slik at vi kan forstå de komplekse interaksjonene som er involvert i endrede klima- og økosystemresponser. Vår studie retter seg mot prosesser og interaksjoner på tvers av atmosfæren, havisen, havet og havbunnen.

Synoptiske observasjoner: koble arktisk kunnskap til en helhet

En tredje god grunn til å besøke det arktiske bassenget i år er det internasjonale felles forskningsinitiativet, Synoptic Arctic Survey (SAS). SAS har som mål å utføre sammenlignbare havmålinger på nesten samme tid i de forskjellige arktiske områdene. Denne tilnærmingen vil legge til rette for et storstilt bilde av status og endring av den arktiske karbonsyklusen og marine økosystemer, inkludert relevante fysiske drivere.

De arktiske områdene er sammenkoblet, men det er ennå ikke godt nok forstått hvordan endringer sprer seg fra en region til en annen. Med hver nasjon som tilbyr puslespillbrikker fra sin region, kan forståelsen av hele Polhavet forbedres. Arven etter Nansens ekspedisjon med FF «Kronprins Haakon» bidrar til SAS fra norsk side med et utvidet snitt fra Barentshavets sokkelkant til Amundsenbassenget. På nesten samme tid tar både den svenske isbryteren «Oden» og kanadieren «Louis St. Laurent» den samme typen målinger i andre steder av Polhavet. Tidligere tokt i SAS har blitt gjennomført i 2020 av den japanske FF «Mirai» og den koreanske FF «Aaron».

Den synoptiske arktiske undersøkelsen sammenfaller med starten på FNs havtiår for bærekraftig utvikling (kort sagt: Ocean Decade). Havtiåret inkluderer også Arktis som målområde på grunn av de store endringene som er sett her de siste tiårene. Et viktig skritt for den vitenskapelige undersøkelsen av det endrede Polhavet er en internasjonal avtale for å forhindre uregulert fiske i det sentrale Polhavet for de neste 15 årene. Avtalen trådte i kraft i sommer, og gir forskere tid til å innhente kunnskap for forvaltningen av regionens fiskerier.

Derfor, 125 år etter at Fram ekspedisjonen kom tilbake fra det sentrale Polhavet med oppdagelsen av det dype arktiske bassenget, er det et presserende behov for å oppdatere og utvide vår forståelse av hvordan klimaendringer påvirker Arktis. I år tar vi store skritt i riktig retning.

Arbeid på isen i dag.
Arbeid på isen i dag.
Powered by Labrador CMS