(Illustrasjon: Tegn_3)

Hva er egentlig et nullutslippsområde? Nå er definisjonen klar!

Etter at Parisavtalen trådde i kraft har nullutslippssamfunnet fått økende oppmerksomhet. I fremtidens byer må utslipp av klimagasser ned og derfor er utviklingen av nullutslippsområder helt sentralt. For å kunne utvikle slike områder er det imidlertid viktig å vite hva dette innebærer.

Hva skal til for å være et nullutslippsområde? Hvilke kriterier settes? Dette er nå tydeliggjort i en rapport utviklet av Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN).

ZEN definisjonen

FME ZEN publiserte nylig en rapport, den første i sitt slag, om hva et nullutslippsområde skal være. Rapporten, «Nullutslippsområder i smarte byer: Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier,» er viktig for fremtidens byer og reisen mot et nullutslippssamfunn. Vi fokuserer her på nivået mellom enkelte bygg og byer, det vil si nabolaget, som et nullutslippsområde.

I ZEN beskriver vi et nullutslippsområde slik: «Et nullutslippsområde har som målsetning å redusere sine direkte og indirekte utslipp av klimagasser mot null innenfor sin analyseperiode.» Rapporten er skrevet i samarbeid med over 50 fageksperter og forskere, og vi håper at den vil brukes av alle som planlegger, utbygger eller bruker nullutslippsområder!

ZEN definisjons syv kategorier.

Rapporten går videre med å foreslå syv kategorier et slikt område bør ha fokus på:

  • klimagassutslipp
  • energi
  • effekt
  • mobilitet
  • økonomi
  • stedskvaliteter
  • innovasjon

Hver kategori har en rekke vurderingskriterier og nøkkelindikatorer (key performance indicators - KPI) for å forsørge at området oppnår ZEN visjonen. ZEN visjonen går ut på å oppnå bærekraftige områder som har nullutslipp av klimagasser over sitt livsløp. For eksempel, kategorien 'klimagassutslipp' har en indikator som måler reduksjon i klimagassutslipp for området. Kategorien 'mobilitet' har en indikator som måler andel grønn mobilitet, mens kategorien 'energi' måler blant annet energibruk i bygninger.

Resultatene fra disse indikatorer skal samles, måles og rapporteres av ZEN partnere og andre relevante aktører.

ZEN definisjonen er et redskap våre partnere har etterspurt og ventet spent på, og nå kan den endelig tas i bruk. I tillegg vil vi snart publiseres en veileder for å hjelpe partnerne å bruke ZEN definisjonen i sine prosjekter. Både rapporten om ZEN definisjonen og veilederen er levende dokumenter som vi skal teste ut sammen med våre forskere og partnere i forskjellige pilotområder. Slik vil vi kunne bygge videre på og videreutvikle definisjonen av et nullutslippsområde. Disse pilotområdene er alle samlinger av bygninger med tilhørende infrastruktur, lokalisert innenfor et avgrenset geografisk område. Vår ambisjon er at vi skal kunne lære av det som skjer i pilotområdene og videreføre erfaringer til FME ZEN og andre prosjekter.

Oversikt av ZEN vurderingskriterier og nøkkelindikatorer.

Fakta om FME ZEN-senteret

Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in Smart Cities

FME ZEN (https://fmezen.no) er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), etablert i 2017 av Norges forskningsråd.

Målet vårt er å utvikle løsninger for fremtidens bygninger og områder med null utslipp av klimagasser. Ved dette vil vi bidra til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Senteret har ni pilotprosjekter fordelt over hele Norge som fungerer som innovasjonsarenaer. NTNU er vertsorganisasjon og leder senteret sammen med SINTEF.

ZEN KPI verktøyet

Neste steg for oss er å teste ut ZEN definisjonen og ZEN indikatorene i pilotområdene. For å få til dette skal vi utvikle et ZEN KPI verktøy. Verktøyet skal samle alle resultatene fra de forskjellige indikatorene i ZEN definisjonen og se på hvordan disse resultatene kan brukes. Verktøyet vil hjelpe oss til å sette referanseverdier, minstekrav og ambisjonsnivå for de ulike indikatorene. Senere skal vi også utvikle terskelverdier, vekting og referansemålinger. I første runde skal verktøyet testes ut i tre av ZENs pilotområder, nemlig Flytårnet på Furuset, Ydalir i Elverum og på Campus Evenstad.

For å få til et robust ZEN KPI verktøy må vi utvikle dette i tett samarbeid med ekspertene og partnerne i FME ZEN. Her blir det viktig med et helthetlig perspektiv og god kommunikasjon!

Blogginnlegget er basert på ZEN rapporten «Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities: Definition, key performance indicators and assessment criteria. Version 1.0. Bilingual version.” Les rapporten her (https://fmezen.no/wp-content/uploads/2018/11/ZEN-Report-no-7-Bilingual.pdf).

Powered by Labrador CMS