Kunnskap flytter fjell

Geologiske undersøkelser er et viktig bidrag til kartleggingen av naturgrunnlaget i Antarktis. Vi trenger kunnskap om naturmiljøet for å kunne forvalte og ivareta området på best mulig måte.

Vi er på vei til Antarktis for å utføre geologisk kartlegging og undersøkelser i de «norske» fjellområdene. Geologisk kartlegging, i likhet med topografisk kartlegging, er en nasjonal oppgave og Norsk Polarinstitutt har det nasjonale ansvaret for kartlegging av Dronning Maud Land. Stortingsmelding 32 - Norske interesser og politikk i Antarktis slår fast at det skal arbeides for at kartlegging, forskning og overvåkning er på et nivå som trygger norske interesser og internasjonale plikter. Den nåværende kunnskapen om geologien i Dronning Maud Land er begrenset og det er derfor behov for å øke kompetansen på dette feltet.

Hva er et geologisk kart?

Et geologisk kart over Jutulsessen ble utgitt i april 2021.

Geologiske kart viser en geografisk fordeling av bergartstyper og løsmasser, og de ulike enhetene gjengis med forskjellig farge eller skravering. Kartene inneholder også en betydelig mengde annen geologisk informasjon. Ulike strukturer i berggrunnen som for eksempel lagdeling, bøyning av lag (folder) og forkastninger er viktig informasjon på geologiske kart. Kartene inneholder også informasjon om den relative alderen på bergartene, samt rekkefølgen av ulike geologiske hendelser som deformasjon, omvandling (metamorfose), intrusjon av bergartssmelte (magma) og erosjon. Et geologisk kart er resultat av feltarbeid, undersøkelser av berggrunnen og en hel rekke analyser av prøvemateriale. Geologisk kartlegging kan derfor betraktes som en vitenskapelig prosess som involverer flere fagområder (som for eksempel petrologi, geokjemi og aldersdatering).

Norsk Polarinstitutt utga tidligere i år et geologisk kart over Jutulsessen. I tillegg til det geologiske kartbildet, inneholder kartet bilder og tekst som beskriver berggrunnen og løsmassene i området. Publikasjon av geologiske kart har imidlertid gradvis endret seg fra tradisjonelle papirkart til digitale kart og karttjenester. Norsk Polarinstitutt har samlet eksisterende kart fra Dronning Maud Land og utviklet en digital geologisk kartdatabase. Digitale geologiske kart er godt egnet for GIS-arbeid og kan i tillegg oppdateres, forbedres og vedlikeholdes ettersom nye geologiske kartdata blir produsert.

Forskning

Det sies at «tro kan flytte fjell». Geologene på sin side flytter fjell ved å forske på hvordan fjellkjeder dannes og deretter går til grunne. I jordens historie har kontinentalplatene vært samlet minst tre ganger i forskjellige konstellasjoner. Dannelsen av disse store landmassene har ført til enorme fjellkjededannelser og høye erosjonsrater. Hvert superkontinent har i tillegg signalisert starten på betydelige klimaendringer. Rester av gamle fjellkjeder viser at Dronning Maud Land har vært del av to superkontinenter. Forskning på fjellene i Dronning Maud Land er derfor også viktig i en internasjonal sammenheng.

Områdene som skal besøkes under denne sesongens ekspedisjon ble kartlagt av norske geologer på 1980-tallet under NARE (Norwegian Antarctic Research Expedition) 1984/85 og 1989/90. Det er imidlertid grunn til å tro at vi i dag, 30 år senere, har en ny forståelse av ulike geologiske prosesser som har påvirket berggrunnen. Formålet med de nye undersøkelsene er følgelig å øke forståelsen av den geologiske utviklingen i området, samt å innhente nye geologiske kartdata til den digitale kartdatabasen for Dronning Maud Land.

Det kan være krevende å tilbringe mange uker i telt under varierende værforhold. Belønningen er spennende feltarbeid i naturskjønne omgivelser med spennende geologi.
Powered by Labrador CMS