Bevaringsbiolog Stefan Olberg gjør undersøkelser i skogområdet Ramsås-Hea i Notodden, et hogstutsatt område der Olberg og Reiso fant 42 unike rødlistearter. Blant disse var en antatt utdødd bille, som ikke har vært funnet i Norge på 100 år. Foto: Sigve Reiso

Debatt om BioFokus' kritiske skograpport

- Mangelfull kartlegging før hogst kan være en fare for mange rødlistearter, uttalte biolog Sigve Reiso i Dagsavisen 9. oktober. Avisartikkelen skulle igangsette en debatt med steile fronter mellom Norges Skogeierforbund og Naturvernforbundet, som gjengis her.

I Dagsavisen-artikkelen forteller Sigve Reiso om funnene han og Stefan Olberg gjorde av 42 ulike rødlistearter, i et skogområde i Notodden som nå er utsatt for flatehogst. Til tross for at skogbruket selv har foretatt kartlegginger i samme område, uten å ha avdekket det rike naturmangfoldet med en rekke utrydningstruede arter.

Les avisartikkelen med intervjuer av BioFokus og Norsk Skogeierforening her: Bille gjenfunnet etter 100 år

Snauhogst, slik som her i Notodden, kan gjøre tilværelsen vanskelig for mange allerede truede arter. Foto: Stefan Olberg

Reiso henviser til rapporten fra i sommer, som dokumenterer at skogbruket kun fanger opp 14 prosent av naturverdiene fagbiologer anser som viktige.

I artikkelen avviser Hans Asbjørn Sørlie i Norges Skogeierforbund at skogbrukets miljøkartlegginger er mangelfulle, og hevder skogbrukets underrapportering av faktiske naturverdier kun handler om ulik metode for kartlegging:

– BioFokus og vi bruker to ulike metoder for miljøregistrering, som har forskjellig formål, sier Sørlie.

På direkte spørsmål fra journalist, om ikke truede arter mister leveområder når skog hogges, mener Sørlie at "arter som lever i skogen er tilpasset naturlige forstyrrelser" og at vi i Norge har fått langt mer av viktige livsmiljøer for rødlistearter:

– Forskning viser at det viktigste for artene er at egnede livsmiljøer finnes i skogen over tid, slik at artene evner å spre seg til og etablere seg på nye steder. De siste 100 årene har vi fått langt mer av viktige livsmiljøer for truede og sjeldne arter.

Dermed startet debatten. Biolog og fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes, imøtegikk Skogeierforbundets påstander i Dagsavisens papirutgave.

Powered by Labrador CMS