Blogg: Bevaringsbiologene

Bevaringsbiologene

Gjennom snart tre tiår har BioFokus arbeidet for å heve kunnskapen om naturmangfoldet i Norge. Vårt arbeid foregår i skjæringspunktet kartlegging, forskning og naturforvaltning.

Vi registrerer potensielle verneområder, nøkkelbiotoper, naturtyper og arter. I tillegg til kartlegging bidrar vi til arbeidet med nasjonale rødlister, forvaltningsplaner og konsekvensvurdering av naturinngrep.

BioFokus er en uavhengig stiftelse med 16 biologer og blant landets ledende fagmiljøer på artsmangfold og naturkartlegging.

Vi har registrert en halv million artsfunn i nasjonale databaser og over 20.000 naturtypelokaliteter i Naturbase, og har publisert tusen rapporter om biologiske verdier.

Siden tidlig 1990-tall har BioFokus dessuten bidratt til metodeutvikling på naturtypekartlegging og skogkartlegging. Vi har kontorer i Forskningsparken i Oslo, og lokalavdelinger i Trøndelag, Telemark og Oppland.

Bevaringsbiologens fagfelt er truede arter og bærekraftig forvaltning av biologiske ressurser, og BioFokus’ hovedoppdrag er å skaffe relevant dokumentasjon om naturmangfoldet til forvaltning og beslutningstakere.

På denne siden ønsker vi å skrive om hvordan vi jobber og om tema vi er opptatt av innen fagfeltet vårt.

FNs naturpanel advarte nylig om at menneskene driver rovdrift på naturen, og at en av fire arter er truet av utryddelse.

I Norge er en av fem arter rødlistede. Ikke all natur er nødvendigvis verneverdig, men god dokumentasjon og kunnskap om områders naturtyper og arter er nødvendig for en ansvarlig forvaltning av naturen vår for fremtiden. Uten et godt kunnskapsgrunnlag vet vi ikke hva vi har, eller hva vi mister.

Les mer om BioFokus’ 17 bevaringsbiologer her

For mer informasjon, kontakt helene@biofokus.no

Powered by Labrador CMS