Dette blogginnlegget er fra bloggen helsetjenestens utfordringer. 

Masseskadehendelser kan skje hvor som helst og når som helst (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Masseskadehendelser på legevakt

Legevakter må ha en plan for innkalling av personell ved masseskadehendelser

Mitt håp er at forskning kan bidra til en bedre helsetjeneste for pasienter, pårørende og helsepersonell. Jeg fikk nylig være med på en kartlegging av innkallingsystemer for å raskt kunne øke bemanningen ved forventet massetilstrømning av pasienter ved norske legevakter. Resultatene viser at det er et rom for forbedring.

Forekommer masseskadehendelser ved norske legevakter?

Av de 64 legevaktene som svarte på spørreundersøkelsen var det 16 som hadde opplevd masseskadehendelser ved sin legevakt, og 13 som hadde iverksatt planer for innkalling av ekstra personell. Dette viser at masseskadehendelser forekommer, og er noe man må være forberedt på også i kommune-Norge.

Om bloggen:

  • Denne bloggen vil ta for seg de store utfordringene helsetjenesten står overfor i fremtiden med tanke på tilgang på kompetanse, organisering og ressurser. Innleggene er skrevet av forskere med ulike erfaringer og vil belyse både utfordringsbildet og hvordan man kan tilnærme seg noen løsninger.
  • Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen har hovedansvaret for bloggen. Hun er anestesisykepleier og professor ved Høgskolen i Østfold og ved Universitetet i Sørøst-Norge, samt forsker ved Sykehuset Østfold. Hun har erfaring fra arbeid innen helsetjenesten siden 1995, gjennomgått ulike utdannings- og karriereløp, og har forsket spesifikt innen denne tematikken siden 2014.
  • Hun og tre andre forskere (Ivar Aaras, Helge Garåsen og Øystein Lappegard) har skrevet en sammenfatning av deres respektive doktorgrader i Tidsskriftet. Kronikken er et eksempel på hvordan forskning har en tendens å etterfølges av mer forskning- uten at noe egentlig endres som følge av dette.
  • Både i artikkelen og i bloggen spør vi: Hvordan kan vi sørge for at forskning medfører en faktisk endring eller forbedring av tjenestene?

Legevaktene i undersøkelsen var fordelt på alle de fire helseregionene. Til tross for at flesteparten av legevaktene hadde under 50 km avstand til nærmeste sykehus med akuttfunksjon (n=44,68,8 prosent), var det også 4 (6,3 prosent) som hadde over 200 km avstand.

Jo lenger avstand til nærmeste akuttsykehus, jo mer press kan man anta vil legges på legevaktens innsats i en masseskadesituasjon.

Har legevaktene en innkallingsplan?

Av de 64 legevaktene som svarte på spørreundersøkelsen var det 35 (55,7 prosent) som ikke hadde inkludert en plan for innkalling av ekstra personell i sine beredskapsplaner. Det var også 24 (37,5 prosent) som svarte at legevakten ikke hadde noen beredskapsplan for hvordan de raskt kan øke bemanningen, ved massetilstrømning av pasienter.

Videre var det 47 legevakter (73,4 prosent) som oppga at det ville vært behov for andre ressurspersoner ved en massetilstrømning av pasienter, som vekter, renhold, stressmestringstjeneste, prest, osv. Likevel var det 22 (40 prosent) av disse som ikke noen prosedyre for hvordan disse skulle tilkalles.

Det var 38 (60,3 prosent) av legevaktene som tilkalte ekstra personell med å ringe en og en. Til sammen 43 (67,2 prosent) legevakter hadde ingen reserveplan for innkalling av personell som tar høyde for manglende internettilgang/ mobildekning.

Basert på disse tallene er det rom for å legge mye bedre planer for innkalling av ekstra personell ved masseskadehendelser.

Nasjonale planer

Nasjonal helseberedskapsplan fra 2018 påpeker at «Hendelser med masseskade kan omfatte ulykker, tilsiktede hendelser og væpnet konflikt. Helse- og omsorgstjenesten skal, basert på daglig akuttberedskap, beredskapsplanlegging og øvelser, være forberedt på å håndtere hendelser med masseskade, i samvirke med øvrige nødetater, forsvaret og regionale og nasjonale behandlings- og kompetansesentra».

Følgende nasjonale veiledere er utgitt: Nasjonal veileder for masseskadetriage, Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold, Mestring, samhørighet og håp – Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer, Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested, Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade, og Nasjonal traumeplan.

Ingen av disse planene omhandler spesifikt innkalling av personell til legevakt. I den nevnte undersøkelsen svarte henholdsvis 17 (27 prosent) legevakter nei, og 43 (68,3 prosent) legevakter at de ikke visste om de nasjonale hjelpemidlene for hvordan norske legevakter skal utforme og lage beredskapsplaner for massetilstrømning, herunder også hvordan man skal kalle inn ekstra personell er gode nok.

Utarbeid planer nå!

Basert på funnene i denne studien, og med et sideblikk både på verdenssituasjonen og de mange tragiske hendelsene som har skjedd den senere tid, anbefales det at alle norske legevakter umiddelbart gjennomgår egne systemer for å sikre eller eventuelt utarbeide planer for innkalling av ekstra personell ved masseskader.

(Undersøkelsen ble gjennomført som del av Fredrik Femtehjell Fribergs masteroppgave ved programmet «European Master in Disaster Medicine» ved Universita del Piemonte Orientale og Vrije Universiteit Brussel)

Link til artikkelen her

Powered by Labrador CMS