Studier viser økt risiko for føflekkreft ved bruk av østrogen, skriver forsker Nathalie Støer ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Er det en sammenheng mellom hormoner i overgangsalder og føflekkreft?

Føflekkreft er en av de kreftformene som øker mest i Norge. En viktig årsak er sol, men kan også bruk av hormoner i overgangsalderen gi økt risiko for føflekkreft?

Føflekkreft er en av kreftformene som øker mest i Norge, både hos kvinner og menn. Årsaken er ikke helt forstått, men en viktig faktor er helt klart sol. Solvanene våre har endret seg over tid, og vi reiser oftere på ferie til solfylte områder, gjerne med hovedmål om å være ute i solen for å bli fine og brune. Samtidig er eksponering for sol, og spesielt å bli solbrent, den viktigste risikofaktoren for føflekkreft.

Selv om risikoen for å få føflekkreft har økt både for kvinner og menn over tid, er det likevel en interessant forskjell mellom menn og kvinner. Kvinner har høyere risiko for føflekkreft enn menn frem til de er i femtiårsalderen, da tar mennene igjen kvinnene og overtar «ledelsen».

Siden dette skiftet skjer akkurat i de årene kvinner går inn i overgangsalderen, har det fått mange til å spekulere i om også kvinnelige kjønnshormoner, for eksempel østrogen, kan spille en rolle i utviklingen av føflekkreft.

En studie skilte seg ut

En mulig måte å teste en slik hypotese på, kunne være å sjekke om det er en sammenheng mellom bruk av hormoner i overgangsalderen og risiko for føflekkreft. Det har blitt gjort mange slike studier, og i 2011 ble det publisert en artikkel som oppsummerte alle tidligere artikler, kalt en metaanalyse. Den konkluderte med at det ikke var noen klar sammenheng mellom bruk av hormoner i overgangsalderen og risiko for føflekkreft.

Det var likevel en studie som skilte seg ut fra de andre. Den viste en klart økt risiko for føflekkreft ved bruk av hormoner. Denne studien skilte seg også fra de andre på ett annet viktig punkt: Den studerte kun den ene av de to hovedtypene av hormoner som brukes i overgangsalderen.

Kan et hormon øke risikoen, mens et annet motvirker effekten?

Hormoner brukt i overgangsalder kan i hovedsak deles inn i to grupper; ren østrogen og østrogen kombinert med progestin, som er en syntetisk variant av hormonet progesteron. Fordi østrogen øker risikoen for endometriekreft kombineres østrogen med progestin, som motvirker denne effekten.

De aller fleste studiene frem til 2011 hadde sett på bruk av begge typer hormoner under ett, mens kvinnene som brukte hormoner i studien som viste en klart økt risiko for føflekkreft kun brukte ren østrogen. Vi tenkte derfor at en mulig forklaring på hvorfor den studien skilte seg ut kunne være at både østrogen og progestin har en innvirkning på risikoen for føflekkreft, men at de virker i hver sin retning. Altså litt på samme måte som for endometriekreft – at østrogener øker risikoen, mens progestin motvirker denne effekten.

Vi hadde lyst til å teste denne hypotesen, så i 2017 publiserte vi en artikkel som inkluderte data fra blant annet Kreftregisteret og Reseptregisteret fra nesten 700 000 kvinner. Der fant vi at kvinner som hadde tatt østrogen alene i tablettform hadde 45 prosent økt risiko for føflekkreft sammenlignet med kvinner som ikke hadde tatt noen form for hormoner. Kvinner som hadde tatt østrogen kombinert med progestin hadde ingen økt risiko for føflekkreft. Dette støttet hypotesen vår om at østrogen øker risikoen for føflekkreft noe, og at progestin motvirker denne effekten.

Bekreftet hypotesen

Vi var de første som fremla en slik hypotese, og vi ønsket derfor å finne ut om tilsvarende analyser i andre populasjoner ville vise det samme.

I 2019 publiserte vi derfor en studie basert på nesten 300 000 finske kvinner. Der viste vi at kvinner som hadde brukt rene østrogener i mer enn seks måneder hadde en overhyppighet av føflekkreft sammenlignet med den generelle finske befolkningen. Kvinner som hadde brukt østrogen kombinert med progestin hadde også en overhyppighet, men denne var mindre enn for rene østrogener.

I år publiserte vi en ny artikkel basert på den norske «Kvinner og kreft»-studien. Dette datamaterialet består av spørreskjemaer sendt ut på 90-tallet til et tilfeldig utvalg kvinner. Disse kvinnene har så fått oppfølgingsskjemaer underveis, og informasjon fra Kreftregisteret er koblet sammen med spørreskjemaene.

Denne studien bestod av rundt 75 000 kvinner, som er en del mindre enn de to foregående studiene. Vi kunne derfor ikke konkludere helt tydelig fra denne studien, men den viste samme tendens som de to tidligere studiene, nemlig en 35 prosent økt risiko for føflekkreft hos kvinner som hadde tatt rene østrogener, og ingen sammenheng hos kvinner som hadde tatt østrogen kombinert med progestin.

Økt risiko for føflekkreft ved bruk av østrogen

I motsetning til de aller fleste publiserte studier på dette feltet har den norske «Kvinner og kreft»-studien god informasjon om solvaner, som jo er den viktigste risikofaktoren for føflekkreft. Tidligere studier har noen ganger blitt kritisert for å ikke kunne ta hensyn til en så viktig risikofaktor. Det var derfor en stor styrke i vår studie at vi hadde denne informasjonen.

Kanskje litt overraskende fant vi at resultatene endret seg lite, da vi tok hensyn til solvaner, og dette gav oss også en trygghet i forhold til tidligere studier, som ikke hadde hatt mulighet til å ta hensyn til solvanene.

Vår første artikkel om dette i 2017 førte til en fornyet interesse rundt hormoner og føflekkreft. I tillegg til våre studier har det også kommet flere studier fra andre land de siste årene. I år ble alle studiene, i tillegg til eldre eksisterende studier, oppsummert i to nye metaanalyser.

Begge konkluderer med at det er en økt risiko (32-44%) for føflekkreft hos kvinner som har brukt rene østrogener, men ingen sammenheng hos kvinner som brukte østrogen kombinert med progestin. Den ene av de to metaanalysene konkluderte også med at fremtidige studier som analyserer sammenheng mellom hormoner og føflekkreft bør gjøre det separat for østrogen, og østrogen kombinert med progestin.

Kan det brukes til noe?

Hvordan østrogen og progesteron, som er den naturlige varianten av progestin, påvirker utviklingen av føflekkreft er ikke helt forstått, men studier på celler og forsøksdyr har vist at føflekkreftcellene har såkalte reseptorer på utsiden av cellene for både østrogen og progesteron. Det har også blitt vist at østrogen øker celledeling, mens progesteron reduserer celledeling og forårsaker celledød.

Dette tenkte man kunne brukes i utviklingen av ny behandling for føflekkreft. Og det har faktisk blitt prøvd. Anti-østrogenbehandling, som blir brukt til å behandle brystkreftpasienter, har blitt testet ut som behandling av føflekkreft i flere randomiserte studier. Dessverre har det ikke vist ønsket effekt. Progestin har også blitt foreslått som en mulig behandling for føflekkreft, men foreløpig er det ingen som har undersøkt dette.

Hva betyr det for kvinnene?

Fordeler og ulemper ved bruk av hormoner i overgangsalderen har vært, og er fremdeles, omdiskutert. På 1990-tallet ble hormonterapi sett på som en vidundermedisin, som ville holde deg ung, redusere faren for hjertesykdom og benskjørhet, og selvfølgelig lindre symptomer på overgangsalder.

Tidlig på 2000-tallet forandret det seg nærmest over natten. Det kom studier som viste at hormonbruk ikke bare økte risikoen for hjertesykdom, men også gav høyere risiko for å utvikle brystkreft.

Studiene skapte naturlig nok mye frykt, og innen få år var bruken av hormonterapi i overgangsalderen omtrent halvert. I dag er frykten der fremdeles, selv om den har minsket noe.

God informasjon om ulemper og fordeler

Med dette blogginnlegget ønsker jeg ikke å bidra til denne frykten. Jeg er enig med dem som argumenterer for at hormoner har fått et urettferdig dårlig rykte. For det er ikke bare ulemper knyttet til bruk av hormoner. Det minsker for eksempel risikoen for tarmkreft, benskjørhet og brudd, i tillegg til selvfølgelig å redusere både fysiske og psykiske symptomer på overgangsalder.

Samtidig er det viktig at kvinner får god informasjon om både ulemper og fordeler ved hormonbruk, for å kunne ta et informert valg. Hvis de kvinnene som bruker ren østrogen blir informert om at bruken kan være forbundet med en økt risiko for føflekkreft, kan det gjøre at de passer litt ekstra godt på føflekkene sine, og kommer seg tidlig til lege, hvis de oppdager at føflekkene forandrer seg.

Powered by Labrador CMS