Vil du være en omsorgsfull kroppsøvingslærer – les dette!

«En av gutta i klassen kan være litt av en håndfull, men han er helt OK i mine timer. Men hvis du ikke kjenner han vil du kanskje tenke at han alltid er sint, og ganske negativ og sånn. Men det er han ikke. Du må lære ham å kjenne, for det er bare måten han snakker på. Så jeg tar meg bare tid til å snakke med han, når vi går til og fra gymsalen og sånn» (Candice, kroppsøvingslærer fra New Zealand).

Dette er et sitat fra en av kroppsøvingslærerne i New Zealand som deltok i vårt Horizon-2020 forskningsprosjekt Education for Equitable Health Outcomes – The Promise of School Health and Physical Education (EDUHEALTH). EDUHEALTH er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra New Zealand, Sverige og Norge, der vi (Knut Westlie og Kjersti Mordal Moen) er med som de norske forskerne i teamet.

Sitatet er også hentet fra en artikkel vi nettopp har publisert, og som i sin helhet er basert data fra EDUHEALTH-prosjektet. Artikkelen er publisert i Sport, Education and Society og har tittelen “Caring teaching and the complexity of building good relationships as pedagogies for social justice in health and physical education”.

Mange vil være enige med oss at sitatet over viser at Candice ser ut til å være en omsorgsfull lærer. Å være en omsorgsfull lærer kan imidlertid lett reduseres til en oppfatning om at læreren er trøstende, snill og omtenksom overfor sine elever (som vi litt flåsete kan kalle en ‘kose-pose-lærer’). Basert på observasjoner og intervjuer av 13 kroppsøvingslærere i New Zealand, Sverige og Norge, og med støtte i Nel Noddings omsorgsetikk har vi analysert oss frem til at det å være en omsorgsfull lærer imidlertid handler om mye mer enn å være snill og trøstende. Det handler først og fremst om at du som lærer har fokus på å bygge gode relasjoner med dine elever, og at å bygge gode relasjoner er en sammensatt greie. Lærerne i studien er plukket ut til å delta fordi de er gode eksempler på lærere som jobber inkluderende i kroppsøvingsfaget. De er altså opptatt av å se alle sine elever og få dem med i undervisningen. Lærerne vi har tatt med i studien er altså valgt ut fordi vi mener vi har noe å lære av de gode eksemplene. Nå skal vi fortelle dere hva vi fant i vår studie.

Felles for lærerne, er at de er opptatt av å bygge gode relasjoner med sine elever, fordi de anser det som selve grunnlaget for å kunne jobbe inkluderende i faget. Vi fant at det å bygge gode relasjoner for disse lærerne handlet om tre nøkkelfaktorer; kunnskap, refleksjon, og omsorgsfulle undervisningsstrategier. Hver av disse nøkkelfaktorene tydeliggjorde at hver faktor består av flere underpunkter. I tabellene under viser vi hvordan hver nøkkelfaktor innehar flere underpunkter:

Læreren anså det som viktig å ha kunnskap om elevene…

På personnivå
Lærerne snakket om at de brukte ulike strategier for å lære sine elever å kjenne. For eksempel la de stor vekt på å lære navn på elevene sine.

På gruppenivå
I dette ligger at lærene var opptatt av å ha kunnskap om elevgruppen; hvordan elevene samhandler og fungerer sammen. Dette med hierarki og status i elevgruppen er også sentralt her.

På samfunnsnivå
Lærerne la vekt på å ha bakgrunnskunnskap om konteksten elevene lever i i det daglige.

Lærerne anså det som viktig å reflektere over faktorer…

På individnivå
Dette handler om refleksjoner om hvordan læreren er opptatt av å gi elevene styrke (empowerment).

Om Klassemiljø
Dette handler om at læreren reflekterer over hvordan han/hun kan skape et god læringsmiljø for sine elever.

Relasjonelle aspekter
Dette handler om refleksjoner og overvåkenhet knyttet til relasjoner mellom elevene, for eksempel hvordan elevene snakker til hverandre, samt oppmerksomhet omkring maktforholdet mellom lærer-elev.

Lærerne var opptatt av omsorgsfulle undervisningsstrategier som …

Planlegging av undervisning
Lærerne i studien var svært opptatt av grundig planlegging av sin undervisning.

Omsorgsfulle handlinger
Lærerne i studien hadde, som fellesnevner, en omsorgsfull tilnærming i møte med sine elever. Vi fant også at noen til tider fremsto som ‘morsfigurer’ overfor sine elever.

«De små tingene»
Vi fant at alle lærerne i vårt material, som en del av sin omsorgsfulle undervisningsstrategi, var opptatt av de små tingene, som å si ‘hei’ til elevene sine, sette seg ned på elevens nivå når de snakket med dem, organiserte elevene i sirkel som de selv var en del av, osv.

Sammenfattet viser vår studie at den omsorgsfulle kroppsøvingslærer bruker sin kunnskap sammen med refleksjon og omsorgsfulle undervisningsstrategier til å skape et læringsmiljø som er inkluderende for alle elever. De beste eksemplene i vårt materiale var de lærerne der vi identifiserte en klar sammenheng ved å se trekke linjene bakover; fra omsorgsfulle undervisningsstrategier som har sitt utspring i bevisste refleksjoner, basert på kunnskap om eleven.

Dersom du ble nysgjerrig på å få mer innsikt i både hvordan vi har forsket (metoden), teorien vi har bruk (Nel Noddings), eller mer detaljer om våre funn, anbefaler vi deg å lese hele artikkelen.

Lenke til artikkelen

Powered by Labrador CMS