Krafttak for kroppsøving

Det er lovende at Høyres partiprogram fastslår: «For å styrke folkehelsearbeidet vil Høyre ha mer fysisk aktivitet i skolen».  Vi bidrar gjerne med innspill til gode løsninger!

Av Kari Bø, rektor og Lars Tore Ronglan, prorektor

Om regjeringen ønsker å innføre 5-årig lærerutdanning, bør betydningen av fysisk aktivitet og hvordan man tilrettelegger for dette være en obligatorisk del av lærerutdanningen. Skolen er det eneste stedet hvor alle barn og unge nås uavhengig av foreldrenes sosiale, kulturelle og økonomiske bakgrunn. Vi håper at vår nye regjering ser potensialet i å arbeide på tvers mellom undervisnings- og helsedepartementet med sikte på å styrke helsefremmende og forebyggende arbeid. NIH som ledende undervisnings- og forskningsinstitusjon står klar til å bidra i en ny giv for dette viktige området.

Mange utdanningsinstitusjoner var raskt ute med å formidle forventninger til vår nye kunnskapsminister. Rektoratet ved Norges idrettshøgskole  inviterer til samarbeid om våre viktige samfunnsoppgaverinnen fysisk aktivitet, kroppsøving og helse.

Utdanning og forskning på NIH
Høyre er et parti som alltid har satt utdanning og forskning høyt på agendaen. Det er betryggende for oss i vår sektor. NIH har som vitenskapelig høyskole mål om å være internasjonalt ledende innen forskning og undervisning på vårt felt, og vi har forskere av høy internasjonal standard på en rekke områder. På NIH definerer vi idrett bredt – vi studerer og forsker på mennesket i bevegelse i vid forstand: toppidrett og organisert idrett, selvorganisert aktivitet, kroppsøving, friluftsliv, lek, dans, trening og mosjon. Vi har vært pådrivere og er ledende på utdanning av ledere innen fysisk aktivitet og funksjonshemning, og vi tilbyr i samarbeid med NIF og NORAD et studieprogram i idrett, kultur og utviklingssamarbeid. NIHs forskningsarbeid reflekterer vår brede utdanningsportefølje, og vi har siden 1990 uteksaminert 121 doktorander innen fysisk aktivitet og helse, kroppsøving, prestasjonsidrett og idrettens plass og betydning i samfunnet. 

Det er få nye studieplasser og stipendiatstillinger i årets statsbudsjett – og dessverre ingen til NIH. Høgskolen har stor pågang av høyt kvalifiserte søkere til relativt få studieplasser. Vi ønsker flere stipendiatstillinger og ikke minst flere øremerkede postdoktor-stillinger til sektoren, og på sikt flere studenter til studier i idrettsvitenskap.

En inaktiv befolkning
Mens det fysiske aktivitetsnivået går ned i hele befolkningen – særlig blant barn og unge – er det et økende behov for kunnskap om hvordan vi tilrettelegger og motiverer for fysisk aktivitet, trening og helse. Inaktivitet er en viktig risikofaktor for en rekke sykdommer og tilstander som koster det norske samfunn store penger i form av tapt arbeidsfortjeneste, uføretrygd og sykepenger.

En viktig samfunnsoppgave for NIH er å utdanne dyktige kroppsøvingslærere. I kroppsøvingsstudiet er et viktig mål å få alle elevene i skolen til å oppleve glede og mestring gjennom et bredt spekter av kroppslige aktiviteter. Elevene skal møte varierte aktivitetsformersom gir læring av motoriske ferdigheter, bidrar til god fysisk og psykisk utvikling og gir lyst til å fortsette å være fysisk aktiv gjennom hele livsløpet. Kroppsøving er derfor et kjernefag i den norske skolen. Det er tankekors at halvparten av lærerne på barnetrinnet (1.-4. klasse) og en tredjedel av lærerne på mellomtrinnet (5.-7.) ikke har utdanning i faget. Ikke bare kroppsøvingsfaget lider under dette, men også tilretteleggingen av fysisk aktivitet i skolen som helhet.

Nytt bygg – ny giv – nytt samarbeid
Ansatte og studenter ved NIH er svært glade for budsjettet 2014 som gir oss en etterlengtet oppstartsbevilgning til rehabilitering av vår bygningsmasse. Dette vil gi en ny giv og nye muligheter for bedre tilrettelegging av forskning og undervisning. Vi ønsker et tett og godt samarbeid med regjeringen, Kunnskapsdepartementet og kunnskapsministeren. Rektoratet vil gjerne invitere Røe Isaksen til en omvisning på NIH og et første møte for å diskutere videre arbeid med å fremme forskningsbasert utdanning, forskning og ikke minst implementering av forskningsbasert kunnskap innen fysisk aktivitet i det norske samfunnet.

Powered by Labrador CMS