Grunnforskning i historie blir undervisningsspill

Østlandsdelen av spillet Privilegert Deisgn: T. Hansen

 

Vestland og Nord-Norge-delen av Privilegert Design: T. Hansen

Privilegert er et simuleringsspill. Simuleringer kan forstås som en forenkling eller  ”kopi av et dynamisk system eller prosess som er for vanskelig, dyrt eller farlig (eller umulig) å implementere i virkeligheten (Vowinckle, 2009, s. 323). I Privilegert simuleres de økonomiske prosessene som preget eksportnæringene gjennom det som kalles ”det lange 1700-tallet” (slutten av 1700-tallet og inn i de første tiårene av 1800-tallet).

 

Spillet har foreløpig tre deler: Østlandsdelen som er satt til trelasteksporten, Sørlandsdelen som også er satt til trelasteksporten, og Vestlandet og Nord-Norgedelen som er satt til fiskeeksporten fra Bergen. (Trøndelag og kobbereksporten er under utvikling).  Deltagerne spiller aktører i eksportnæringene, nærmere bestemt bønder, kjøpmenn og redere. I spillet forhandler disse seg i mellom om prisen på varene som handles med (enten trelast eller fisk), eller prisen på transporten av varen til utlandet. Forhandlingene skjer under generelle forhold knyttet til perioder, og realiseres under betingelser knyttet til ett bestemt år.

Sørlandsdelen av Privilegert Design: T. Hansen

 

Målet for deltagerne er at deres gård, handelshus eller rederi skal klare seg best mulig gjennom perioden. Hva ”best mulig” er, vil ta ulike former; det kan være penger, investeringer, andeler i skip eller arbeidsfolk. Sikkerhet og stabilitet er nok likevel det som de fleste vil oppleve at er viktigst.

 

Spillteknisk annerledes

I Privilegert er simuleringen av de økonomiske prosessene ekstremt forenklet. Det har vi måtte gjøre for at spillet kan gjennomføres i løpet av en dobbelttime på skolen. Vi har derfor valgt å prioritere å få med de overordnede trekkene i prosessene som påvirket utviklingen.. Et konkret eksempel er uforutsigbarhet som var utbredt  i handel, særlig grensekryssende handel, i perioden. Dette simuleres nettopp ved at betingelsene er annerledes ved realisering av kontrakter, enn ved inngåelse. Noen ganger er det penger å tjene, andre ganger kan det være veien til konkurs eller gjeldsfelle, og ofte vil hendelsene påvirke bønder, kjøpmenn og redere ulikt.

En av mange spilltestgrupper

 

Det skal også sies at i motsetning til andre, mer vanlige spill, der det ofte er mulig å ”game” systemet om man er god i hoderegning, så er ikke det nok her. Det hjelper å være kjapp i hoderegning (kalkulator kan være lurt) og også å tenke lurt i forhandlinger, men siden spillet er en simulering av fortidens økonomiske utvikling, vil historiske hendelser forstyrre sannsynlighetsberegninger. Om man først skal ”game” systemet, er det den periodens historie og økonomiske utviklingen man trolig vil tjene mest på å ha lest seg opp på. Og selv da er det, som i virkeligheten, sjanseelement som spiller inn.

 

 

Grunnforskning er utgangspunkt

Forsknings- og forskningsinfrastrukturprosjektene Historiske toll- og skipsanløpslister og Norsk historisk prisdatabase er utgangspunkt for ideen for Privilegert. Førstnevnte har gjort tilgjengelig summariske vare- og skipsanløpslister som detaljerer varer og skip som lovlig passerte norske tollsteder for alle norske tollsteder i et utvalg år fra 1686 til 1794 (1835). Sistnevnte detaljerer månedlige priser for utvalgte varer i et knippe norske byer gjennom en lengre periode midt på 1700-tallet.  Det er varestrømmer og priser fra disse prosjektene, samt fra tilsvarende internasjonale databaser og publikasjoner, som ligger til grunn for varene og prisene i spillet. Tilsvarende hviler utvalget av perioder og hendelser, med sine betingelser og konsekvenser, på forskning om handel og økonomisk utvikling i perioden.

 

Vi, prosjektgruppen Historisk infrastruktur, som har laget Privilegert er i stor grad de samme som har stått bak Historiske toll- og skipsanløpslister og Norsk historisk prisdatabase. Vi har vært drevet av et ønske om å gjøre ”mer” enn forskningsartikler ut av de kvantitative dataene som de overnevnte prosjektene har gjort tilgjengelig. For oss hadde har dataene gjort 1700-tallets økonomiske prosesser, men også menneskers muligheter og drømmer, mer levende og konkret.  Vi skjønner dog at ikke er alle blir like engasjer som oss i tall på mengder, varestrømmer og endringer. Et spill ble derfor løsningen.

 

Gjort riktig kan spill gi verdifulle læringsopplevelser som deltagerne bærer med seg videre i livet. I Privilegert håper vi at vi har laget et så godt spill at de som deltar får innsikter og læringsopplevelser som ikke bare gjør at de ser norsk 1700-tallsøkonomi i et nytt lys, men også bedre forstår de økonomiske prosessene som lå til grunn for utviklingen da, men som også har vært sentrale frem til i dag.

 

Privilegert er publisert på CC-by-SA lisens og kan fritt lastes ned, og brukes både av skoler, instiusjoner og private. Du finner spillet her, sammen med forslag til aktiviteter og undervisningsopplegg. Du kan forøvig også spille det sånn bare fordi du har lyst og er interessert!

Powered by Labrador CMS