Det er ikke kjent om fysisk aktivitet øker risikoen for svangerskapskomplikasjoner hos tvillinggravide, eller om det er trygt og gir helsegevinster for mor og barn. Vi ønsker derfor å undersøke dette i et forskningsprosjekt ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Kan mor trene i tvillingsvangerskap?

Det er fremdeles ukjent om fysisk aktivitet i tvillingsvangerskap er trygt, og om det kan gi helsegevinster for mor og barn.

Andelen tvillingsvangerskap øker i Norge og globalt, og skyldes hovedsakelig mer bruk av assistert befruktning, og høyere alder hos mor. Mange opplever et tvillingsvangerskap som dobbel glede, men det å være gravid med tvillinger innebærer også ekstra utfordringer.

Kunnskap om tvillingsvangerskap er viktig, fordi det gir økt risiko for flere alvorlige komplikasjoner under svangerskap og fødsel, blant annet svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt.

Det er viktig å forske på hvordan disse svangerskapskomplikasjonene kan forebygges, og det er nødvendig å avklare hvilken rolle fysisk aktivitet har i tvillingsvangerskap. Det er ikke kjent om fysisk aktivitet øker risikoen for svangerskapskomplikasjoner hos tvillinggravide, eller om det er trygt og gir helsegevinster for mor og barn. Vi ønsker derfor å undersøke dette i et nytt forskningsprosjekt ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Hva vet vi om fysisk aktivitet i svangerskap?

Fysisk aktivitet i ukompliserte svangerskap innebærer minimal risiko, og har viktige helsegevinster for både mor og barn. Friske gravide kvinner anbefales å være i regelmessig fysisk aktivitet og oppfordres til å delta i både utholdenhets- og styrketrening. Det er godt kjent at fysisk aktivitet i svangerskap kan forebygge flere svangerskapskomplikasjoner, som svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes og for tidlig fødsel.

Vi vet derimot ikke om disse helsefordelene av fysisk aktivitet også gjelder for kvinner som er gravide med tvillinger, fordi tvillingsvangerskap er ekskludert fra de fleste studier som undersøker helseeffekter av fysisk aktivitet i svangerskap.

På slutten av 90-tallet ble det gjort en studie som fulgte en 33-årig maratonløper som fortsatte med et høyt fysisk aktivitetsnivå i et tvillingsvangerskap og fram til tre dager før fødsel (1; 2). Hun opplevde ikke svangerskapskomplikasjoner i løpet av svangerskapet, og fødte to friske barn.

Kvinnen var i god fysisk form før svangerskapet, og reduserte den ukentlige løpsdistansen og treningsintensiteten noe i svangerskapet. Denne studien kan derfor ikke si noe om fysisk aktivitet i tvillingsvangerskap for kvinner som i utgangspunktet ikke er fysisk aktive, eller som er lite fysisk aktive. I tillegg har studien kun inkludert én kvinne, og det er derfor vanskelig å si noe generelt om fysisk aktivitet i tvillingsvangerskap basert på denne studien.

Vet ikke om det er trygt

Begrensninger i fysisk aktivitet har vært en utbredt anbefaling for gravide kvinner som har høy risiko for å føde for tidlig, inkludert tvillinggravide. Dette til tross for at det ikke finnes forskning som viser at begrensninger i fysisk aktivitet reduserer risikoen for å føde for tidlig i tvillingsvangerskap.

Anbefalingene for fysisk aktivitet i svangerskap spesifiserer at begrensninger i fysisk aktivitet ikke bør brukes som et rutinemessig tiltak for å forebygge for tidlig fødsel. Det er imidlertid nødvendig med mer forskning for å vite hvilke anbefalinger som bør gis til denne gruppen.

Konsekvensen av at det er blitt forsket svært lite på fysisk aktivitet og trening i tvillingsvangerskap, er at vi ikke vet om fysisk aktivitet i disse svangerskapene er trygt for mor og barn. Vi vet heller ikke om det har en påvirkning på svangerskapskomplikasjoner som det er økt risiko for i tvillingsvangerskap, og om fysisk aktivitet er potensielt skadelig, eller forebyggende.

Fysisk aktivitetsnivå hos gravide kvinner

Det er forsket lite på hvor fysisk aktive gravide kvinner i Norge er, og vi vet ikke hvor mange som oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet i svangerskapet. Det fysiske aktivitetsnivået blant kvinner som er gravide med tvillinger er heller ikke kartlagt.

Det er grunn til å tro at det fysiske aktivitetsnivået hos tvillinggravide er lavt, og at mange ikke oppfyller anbefalingene. Kvinner som er gravide med tvillinger får varierende råd av helsepersonell når det gjelder fysisk aktivitet, og en del får anbefalinger om å begrense den fysiske aktiviteten. Dette skyldes sannsynligvis usikkerhet rundt hva som er trygt på grunn av mangel på forskningsbaserte anbefalinger for fysisk aktivitet for denne gruppen.

I en nyere studie om fysisk aktivitet i tvillingsvangerskap oppga 56 prosent av kvinnene at fysiske symptomer som utmattelse, smerte og kvalme var en barriere for å drive med fysisk aktivitet, og 35 prosent oppga at de var bekymret for at fysisk aktivitet kunne være skadelig for fosteret. Konsekvensen av dette kan være at tvillinggravide unngår å være fysisk aktive, og dermed går glipp av potensielle helsegevinster.

Skal forske på fysisk aktivitet i tvillingsvangerskap

Vi har satt i gang et forskningsprosjekt ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, som skal undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet før og under tvillingsvangerskap, og risikoen for svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel og å føde barn med lav fødselsvekt.

Hvordan er det fysiske aktivitetsnivået hos tvillinggravide sammenlignet med enlinggravide? Endrer det fysiske aktivitetsnivået seg under et tvillingsvangerskap, og klarer disse kvinnene å gjenoppta sitt opprinnelige fysiske aktivitetsnivå?

Dette er spørsmål som vi skal forsøke å besvare i vårt prosjekt. I tillegg skal vi undersøke om det er spesielle faktorer som har sammenheng med endring i fysisk aktivitetsnivå i svangerskapet og opp til 18 måneder etter fødsel, og som dermed kan brukes til å forutse endringer i fysisk aktivitetsnivå. Dette er viktig kunnskap for å kunne lage målrettede tiltak og anbefalinger for fysisk aktivitet i tvillingsvangerskap.

Studien vil gi etterlengtet kunnskap

Studien er den første som undersøker sammenhengen mellom fysisk aktivitet og svangerskapskomplikasjoner i tvillingsvangerskap, og vil gi ny og etterlengtet kunnskap. Studien baseres på datamateriale fra den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa), som har inkludert over 95 000 mødre, hvor omtrent 3 200 er tvillingsvangerskap.

Dette gir oss en unik mulighet til å svare på forskningsspørsmålene i prosjektet. Vi tror vårt prosjekt kan skape større bevissthet rundt fysisk aktivitet i tvillingsvangerskap, og på sikt bidra til at det utarbeides kunnskapsbaserte anbefalinger for et trygt fysisk aktivitetsnivå for denne gruppen. Det vil være nyttig for både den gravide selv og for helsepersonell som skal gi råd til kvinner som er gravide med tvillinger.

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam via Norske Kvinners Sanitetsforening.

Referanser:

1. Bailey DM, Davies B, Budgett R, Sanderson DC, Griffin D. Endurance training during a twin pregnancy in a marathon runner. Lancet. 1998;351(9110):1182. Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9643701

2. Davies B, Bailey DM, Budgett R, Sanderson DC, Griffin D. Intensive training during a twin pregnancy. A case report. Int J Sports Med. 1999;1999(20):415-8.

Powered by Labrador CMS