‒ Det endelige målet vårt er å bedre svangerskaps- og fødselsomsorgen for kvinner i Oslo som nylig har innvandret til Norge, skriver Sukhjeet Bains om det nye forskningsprosjektet MIPREG.

Større risiko for mødredødsfall blant innvandrerkvinner

Det viser en ny rapport fra Storbritannia. Er det slik i Norge også? Vi skal forske på hvordan innvandrerkvinner i Oslo kan få tryggere fødsler.

Forskning fra flere høyinntektsland har vist at det er farligere å føde for enkelte grupper av innvandrerkvinner. En ny nasjonal rapport fra Storbritannia undersøkte sjansen for at mødre med ulike etnisiteter dør i forbindelse med fødsel. Rapporten fant store og vedvarende forskjeller mellom gruppene.

Her i Oslo har vi de siste årene hatt en økning av antall innvandrerkvinner. Kvinner i Norge med innvandrerbakgrunn, og særlig de som nylig har innvandret, føder også samlet sett flere barn enn kvinner uten innvandrerbakgrunn, ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå. Dette gjør at vi må ta disse tallene på alvor.

Dessverre vet vi lite om svangerskapsomsorgen for de nylig innvandrede kvinnene i Norge. Dette skal jeg være med å se på i min doktorgrad. Jeg er nemlig en del av en forskningsgruppe ved navn MIPREG som er interessert i å lære mer om svangerskapsomsorgen og mødrehelsen blant nylig innvandrede kvinner i Norge.

Fem ganger høyere risiko for kvinner med afrikansk bakgrunn

Den nye britiske rapporten gis ut årlig og ser på mødredødelighet, altså en kvinnes dødsfall i forbindelse med graviditet eller inntil 42 dager etter avsluttet svangerskap. Den ferske rapporten fra i år ser på tall fra 2014 til 2016.

Forskerne sammenlignet blant annet hvor stor risiko kvinner fra ulike etniske grupper har for å dø i forbindelse med fødsel. De fant en fem ganger høyere risiko for mødredødsfall hos kvinner med bakgrunn fra land i Afrika, sammenlignet med etnisk britiske kvinner. Videre ser de også en nesten dobbel så stor risiko for mødredødsfall blant kvinner med bakgrunn fra land i Asia sammenlignet med etnisk britiske kvinner. Disse forskjellene har også blitt vist i tidligere rapporter. Årets rapport slår fast at forskjellene er vedvarende.

Hvor mødrene selv ble født spiller en rolle

Forskerne undersøkte også om det hadde noe å si hvor mødrene selv ble født. I første omgang fant de ikke noen forskjeller i faren for å dø i forbindelse med fødsel mellom kvinner som selv ble født i Storbritannia og kvinner som ble født i utlandet.

Men «kvinner født i utlandet» er en ganske sammensatt gruppe mennesker. Da forskerne derimot sammenlignet kvinner som er født i Storbritannia med de som selv var født i enkelte høyrisikoland så de noe annet: Kvinner som var født i Eritrea hadde elleve ganger høyere risiko for å dø når de selv skulle bli mødre, sammenlignet med kvinner født i Storbritannia. For Jamaica og Nigeria var disse tallene på henholdsvis seks ganger høyere risiko og i underkant fire ganger høyere risiko.

Komplikasjoner under graviditet og fødsel er mer relevant i Norge

I Norge er det heldigvis sjeldent at mødre dør i forbindelse med fødsel. Mødredødeligheten har i mange år vært blant de laveste i verden. For å si noe om norske forhold kan det derfor være mer nyttig å se på komplikasjoner under graviditet og fødsel.

Tidligere studier på dette i Norge har vist en økt risiko for komplikasjoner hos kvinner fra enkelte land sammenlignet med etnisk norske kvinner. For eksempel har forskerne bak denne studien funnet at risikoen for akutt keisersnitt var høyere for enkelte grupper innvandrerkvinner sammenlignet med etnisk norske kvinner.

Mulige årsaker

Det er mange faktorer som kan være med på å forklare denne forskjellen. Å flytte fra ett land til et annet kan føre til store forandringer i livet. Mange mister sosialt nettverk, opplever isolasjon og økonomiske vansker. I tillegg kan de oppleve kommunikasjonsvansker på grunn av språkproblemer og kulturelle forskjeller. Manglende helsekunnskap både blant kvinnene selv og blant helsepersonell, i tillegg til dårlig tilrettelegging av tjenester for innvandrerkvinner i det norske helsevesenet er andre mulige årsaker.

Studier fra andre land har vist at innvandrerkvinner benytter seg av helsevesenet i mindre grad i forbindelse med svangerskapsoppfølgningen. En studie av kvinner med somalisk bakgrunn i Oslo viste en svak helsekunnskap, noe som førte til vanskeligheter med å gi grundig informasjon og dermed også dårlig etterlevelse av råd og anbefalinger fra helsepersonell.

Det norske MIPREG-prosjektet

Kanskje kan vi finne flere svar i det norske MIPREG-prosjektet? Forskningsprosjektet startet i høst og består av flere faser med ulike kartleggingsstudier i regi av Fødeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus.

Vi jobber også med jordmødrene på helsestasjonene i byen og med Fødeavdelingen ved Akershus universitetssykehus.

Det endelige målet vårt er å bedre svangerskaps- og fødselsomsorgen for kvinner i Oslo som nylig har innvandret til Norge.

Powered by Labrador CMS