MAREANO kartlegger mikroplast i havet rundt Svalbard

Prøvene på dette toktet samles i Kongsfjorden og Rijpfjorden på Svalbard.
Prøvene på dette toktet samles i Kongsfjorden og Rijpfjorden på Svalbard.
En tom multicorer på vei ned...
En tom multicorer på vei ned...
Og en full multicorer på vei opp.
Og en full multicorer på vei opp.

MAREANO har levert data på miljøgifter i sedimenter fra Barentshavet og Norskehavet siden 2006. Både organiske miljøgifter og tungmetaller blir analysert. På dette toktet blir det i tillegg for første gang også samlet prøver spesifikt for mikroplast-analyse.

Miljøgifter kan analyseres i finkornete bunnsedimenter (leire og silt), der de er bundet til sedimentmatrisen som en del av organisk materiale. Slike prøver egner seg også for undersøkelser av mikroplast. Vi samler derfor prøver i bløtbunnsområder der det pågår aktiv sedimentavsetning.

Prøvetakingsredskapet multicorer brukes til å hente opp sedimentkjerner. Som navnet antyder kan man samle inn flere kjerneprøver av gangen, opptil seks sedimentkjerner for å være nøyaktig. Kjernene kan være opptil 50 cm lange. Tre av disse deles opp i skiver som er 1 cm tykke og fryses ned om bord. Senere blir de analysert for tungmetaller på NGU og for organiske miljøgifter på HI. Resten av sedimentkjernene lagres i uberørt tilstand, direkte i multicorer-rørene som forsegles med en gang etter at de er tatt ut av multicoreren. To av disse forseglete kjernene skal brukes til mikroplast-analyse, mens den tredje lagres i NGU sitt arkiv.

Mikroplast-undersøkelser

Plastpartikler som er mindre enn 1-5 mm i diameter defineres som mikroplast. Avhengig av analysemetode, kan nedre grense for mikroplast-bestemmelse være på 10 mikrometer eller lavere. For å skille så små plastpartikler ut fra resten av sedimentene kreves det en spesiell prosedyre. Dette utføres på et spesielt tilpasset renrom på laboratorium, hvor de forseglete kjernene først åpnes slik at de ikke blir kontaminert med mikroplast på land. Etter det kan man utføre visuelle undersøkelser med kraftig mikroskop for å bestemme og telle plastpartikler. Deretter kan man utføre videre kjemiske analyser for å bestemme hvilke typer plast man finner. Dette kan gjøres for eksempel med infrarød-spektroskopi (IR).

Slik kan en mikroplast-prøve se ut under mikroskopet.
Slik kan en mikroplast-prøve se ut under mikroskopet.
En sedimentprøve blir tatt ut av multicorer.
En sedimentprøve blir tatt ut av multicorer.

MAREANO har tidligere utført en pilotstudie, der mikroplast ble bestemt i sedimentprøver fra forskjellige steder i Barentshavet og Norskehavet prøvetatt i tidligere år. Resultatene har påvist mikroplast i samtlige prøver, også fra ganske fjerne områder. Dette tyder på at plasten kan transporteres over store avstander uten å forsvinne fra miljøet. Derfor gruegleder vi oss til å se resultatene for våre prøver etter hvert, særlig fra de nordligste områdene i Rijpfjorden på Nordaustlandet. Rijpfjorden er en del av Nordaustlandet naturreservat, som er et verneområde med store miljøverdier og som ikke skal utsettes for menneskelig påvirkning. Hvis vi finner miljøgifter og mikroplast i Rijpfjorden, vil dette vise at fjerne strøk uten menneskelig aktivitet likevel kan bære spor av forurensning fra andre steder på kloden.

En forseglet sedimentkjerne valgt ut til mikroplast-analyse.
En forseglet sedimentkjerne valgt ut til mikroplast-analyse.
Powered by Labrador CMS