(Foto: Foto: Emil Sollie / NIH)

Ensomme studenter – vårt felles ansvar

Nye landsdekkende tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) viser at nesten en av tre studenter i Norge føler seg ensomme. Slik skal vi ikke ha det på NIH. Både institusjonen og studentene selv har et ansvar for å skape et inkluderende studiemiljø.

I disse dager går ferske studenter over det ganske land i gang med studiene sine. Overgangen til en studenttilværelse kan være stor for 19-20 åringer. Mange har flyttet til et nytt sted og skal etablere et liv på egen hånd. Det kan være vanskelig å flytte fra familie og venner, inn på en hybel og ikke kjenne noen andre.

I tillegg trer studenter inn i en mer fristilt livssituasjon. Studiehverdagen er ganske annerledes enn den strukturerte tilværelsen på videregående skole. Unge mennesker som flytter til et nytt sted, vil i stor grad være avhengig av egen innsats, både for å klare seg i studiene og sosialt. Å bli student kan være et krevende prosjekt. Men det skal ikke være ensomt.

Universitetenes samfunnsoppdrag

Vi har ikke elever på Norges idrettshøgskole. Vi har studenter. Hva er forskjellen på det? La meg trekke linjene tilbake til Wilhelm von Humboldt, en tysk filosof som på starten av 1800-tallet la grunnlaget for det klassiske universitetsidealet. Humboldt var opptatt av forskjellen på en skole og et universitet. Skolen formidler kunnskap som det hersker enighet om, mens vitenskapen arbeider med problemer som ikke er avklart. Dermed, skriver Humboldt, må forholdet mellom lærer og elev være et helt annet ved universitetet. Her kan ikke læreren kun formidle gitt kunnskap, men må ta det unge mennesket inn i forskningsarbeidet.

NIH er en vitenskapelig høyskole som legger det Humboldske ideal til grunn: Dere, som studenter, skal tas med inn i forskningsarbeidet. Dere skal ikke kun være passive mottagere av etablert kunnskap, dere skal studere idrett og bevegelsesaktivitet. Studere betyr å granske, å undersøke. Når du undersøker noe grundig, er det ikke alltid bare ett gitt svar. Kanskje ser vi saken fra en annen vinkel, får nye ideer som kan prøves ut, og oppdager noe nytt. Nysgjerrighet og utforsking er universitetenes drivkraft.

Kunnskap i bevegelse

NIHs visjon er kunnskap i bevegelse. I dette ligger nettopp at kunnskapen ikke er noe fasttømret som kan læres en gang for alle. Kunnskap utvikles og videreutvikles hele tiden. Våre forventninger til studentene er at dere, sammen med våre lærere og forskere, bidrar til den pågående kunnskapsutviklingen innenfor idrettsvitenskapen. Det betyr at dere lærer og tar til dere innsikter fra erfarne fjellfolk (som det er mange av på huset), men krever også at dere er nysgjerrige, undrende og nytenkende. Vi trenger studenter som stiller kritiske spørsmål til etablerte sannheter. Det skjerper oss, bringer NIH videre og styrker kvaliteten på studiene.

Husk: Som ny student kan du allerede mye. Du har gjort deg mange erfaringer før du startet på NIH. Engasjer dere og by på dere selv – det beriker det fagmiljøet som ansatte og studenter sammen skaper.

Morsomt og hardt arbeid

Å være nysgjerrig innebærer også hardt arbeid. Å forfølge nysgjerrigheten krever at du går i dybden på en sak. Som student får du mindre lagt opp i hendene enn som elev. Du har færre lærerstyrte undervisningstimer enn på skolen. Du må tidvis ta deg fram sjøl, navigere mer på egen kjøl, virkelig bruke tid på å sette deg inn i saker og ting.

Å studere idrett er noe annet, noe mer, enn å drive med idrett. Mange av oss på NIH, både studenter og kolleger, driver med ulike former for idrett og bevegelsesaktivitet. Det er flott, har stor egenverdi, og gir et godt grunnlag for å studere faget i dybden. På NIH kombinerer vi nettopp praksisbasert og teoribasert undervisning. Å studere faget betyr også å lese konsentrert, å lytte konsentrert, å vurdere, reflektere, argumentere og diskutere problemstillinger med deg selv og andre.

Bruk tid på å studere, i tillegg til å praktisere. Det gjør studenttilværelsen morsommere og mer meningsfull.

Et inkluderende studiemiljø

Heldigvis; når du studerer på NIH er du ikke aleine. Det er mye klassebasert og gruppebasert arbeid her på huset. Vi har dyktige forskere og undervisere som kan veilede og inspirere dere. Og vi dreier undervisningen mer i retning av studentaktive læringsformer. Vi tar Humboldts ideal på alvor.

Ikke minst har vi tradisjon for å ha et godt studentmiljø og et godt studiemiljø. NIH er en liten institusjon, med mange studentforeninger og ulike tilbud. Men et inkluderende studiemiljø kommer ikke av seg selv; det må gjenskapes i studentkull etter studentkull. Mange har fått en god start gjennom fadderuka som nylig er avsluttet. Fortsett med å bidra til et aktivt, åpent og inkluderende miljø. Husk at trivsel og læring går hånd i hånd. Om dere virkelig trives på NIH, bruker dere mer tid her, og trivsel frigjør energi som også styrker læringsmiljøet. Studietiden skal være lærerik – men også minnerik, sosial, aktiv, og en tid for å knytte vennskap.

NIH har, som andre læresteder i høyere utdanning, ansvar for å gi studentene både utdannelse og dannelse. Dannelse er noe langt mer enn pene manerer. Dannelse handler om formingen av menneskets personlighet, moralske holdninger og oppførsel i vid forstand. I dannelse ligger både evne til kritiske vurderinger og evne til empati og solidaritet.

Derfor: Bry deg om hvordan medstudenten din har det. NIH'ere tar vare på hverandre, og sier fra også om det skjer noe som ikke er greit. Åpen dialog mellom studenter – og mellom studenter, ansatte og ledelse – skaper et trygt og åpent miljø der vi alle kan trives, lære og utvikle oss. Det er NIH-kulturen.

Nå er det dere som er NIH, sammen med oss som har vært her en stund. Som ny student har du medansvar for å ta del i og videreutvikle NIH-kulturen. Velkommen som NIH'er!

Powered by Labrador CMS